Ame­ri­ca first again

De 51e top 500 lijst van snel­ste su­per­com­pu­ters

C’t Magazine - - Nieuws | Top 500-lijst van supercomputers - And­re­as Stil­ler en Chris­tof Win­deck

De Ver­e­nig­de Sta­ten lo­pen weer voor­op: de su­per­com­pu­ters Sum­mit en Sier­ra be­rei­ken met IBM Po­wer9 en Nvi­dia Te­sla V100 snel­he­den tot 122 Pe­taf­lops.

In de voort­du­ren­de wed­strijd om de snel­ste su­per­com­pu­ter ne­men de VS mo­men­teel twee po­di­um­plaat­sen in be­slag, na­me­lijk de eer­ste en de der­de. De Chi­ne­se sys­te­men Sun­way Tai­huLight en Ti­an­he-2A staan op de twee­de en de vier­de plaats. De voor­sprong die de VS mo­men­teel in High Per­for­man­ce Com­pu­ting (HPC) heb­ben, zul­len ze waar­schijn­lijk maar tot 2019 vast kun­nen hou­den, want in Chi­na wordt er druk ge­werkt aan de Ti­an­he-3. Een van zijn deel­mo­du­les zou al­leen al krach­tig ge­noeg kun­nen zijn om de eer­ste plaats in te ne­men.

Er spreekt ech­ter ge­noeg voor dat de sys­te­men Sum­mit en Sier­ra uit de VS flexi­be­ler ge­bruikt kun­nen wor­den dan de Tai­huLight. Want die laat­ste mag dan wel uit­blin­ken in de Lin­pack-ben­ch­mark, die be­pa­lend is voor de top 500-ran­king, maar bij de HPCG-ben­ch­mark loopt hij ver ach­ter op zijn con­cur­ren­ten. En de ten­sor-units van de meer dan 26.000 Nvi­dia Te­sla-chips van de Sum­mit ha­len bij 'mixed pre­ci­si­on'-be­re­ke­nin­gen voor bij­voor­beeld KI-toe­pas­sin­gen een be­lang­rij­ke rol spe­len, the­o­re­tisch zelfs meer dan 3 Exaflops.

Top tien

Sum­mit en Sier­ra com­bi­ne­ren in elk van hun clus­ter-no­des twee IBMPo­wer9-pro­ces­sors met zes res­pec­tie­ve­lijk vier Nvi­dia V100-Te­sla­k­aar­ten met Vol­ta-chips met elk 32 GB aan snel HBM2-werk­ge­heu­gen. De­ze gra­fi­sche een­he­den zijn niet via PCI Ex­press ver­bon­den, maar met NVLink2, hoe­wel de Po­wer9 zelfs PCIe 4.0 on­der­steunt.

De ABCI uit Ja­pan op po­si­tie vijf haalt 19,88 Pflops. Dit is min­der dan een der­de van de Ti­an­he-2A die op de vier­de plek staat. ABCI pres­teert maar een frac­tie snel­ler dan de snel­ste com­pu­ter van Eu­ro­pe­se bo­dem, de Zwit­ser­se Piz Daint met een Te­sla P100 en 19,59 Pflops.

Chi­na, VS en Eu­ro­pa

De VS is sterk ver­te­gen­woor­digd in de top tien, maar in de top 500 be­gin­nen an­de­re lan­den de over­hand te ne­men. Chi­na be­slaat mo­men­teel 206 plaat­sen (was 202), ter­wijl de VS er nog maar 124 heeft (was 143). Ja­pan volgt met 36 (35), dan Groot-Brit­tan­nië met 22 (15), Duits­land met 21 (22) en Frank­rijk met 18 (18). Op de ze­ven­de plaats staat Ne­der­land, met in to­taal ne­gen sys­te­men en een hoog­ste no­te­ring op num­mer 123. Dat is iets be­ter dan bij de vo­ri­ge lijst met maar zes Ne­der­land­se no­ti­ties en een hoog­ste no­te­ring op 142. Eu­ro­pa neemt nu 101 plaat­sen in in de top 500 van su­per­com­pu­ters, acht meer dan eerst.

Be­drij­vig­heid

De mees­te sys­te­men in de lijst (279) zijn naam­lo­ze su­per­com­pu­ters in de in­du­strie. Tra­di­ti­o­neel zijn veel daar­van af­kom­stig van HPE, maar in­mid­dels ook veel van Leno­vo. Het be­drijf heeft bij­voor­beeld 26 nieu­we C1040-sys­te­men ver­kocht met elk 1649 Pflops, die op plek num­mer 105 tot en met 130 te vin­den zijn. Leno­vo heeft met 120 be­hoor­lijk meer sys­te­men in de top 500 dan HPE, die er 79 in heeft staan.

Het 'zwak­ste' sys­teem on­der­aan de lijst heeft 716 Tflops. In no­vem­ber 2017 wa­ren nog 549 Tflops ge­noeg om de top 500 te ha­len. De to­ta­le pres­ta­tie van al­le sys­te­men bij el­kaar steeg met maar liefst 42 pro­cent naar 1,2 Exaflops. Ge­mid­deld duurt het drie jaar tot één top­sys­teem de to­ta­le pres­ta­tie van de top 500 eve­naart. Dat strookt met de plan­nen van de VS en Chi­na. Bei­de lan­den ver­wach­ten in de ja­ren 2020 de eer­ste exas­ca­le su­per­com­pu­ters te bou­wen. Daar­voor moe­ten de com­pu­ters en hun com­po­nen­ten – pro­ces­sors, re­ken­ver­snel­lers, in­fi­ni­band-ver­bin­ding, koel­sys­te­men – ech­ter nog stuk­ken ef­fi­ci­ën­ter wor­den. (ddu)

Een no­de van de Sum­mit met twee IBM Po­wer9 en zes Nvi­dia Te­sla V100 units. Su­per­com­pu­ters heb­ben steeds va­ker ef­fi­ci­ën­te di­rec­te wa­ter­koe­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.