Groot­ste smartpho­ne­fa­briek ter we­reld komt in In­dia

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel - (ddu)

Sams­ung gaat in de buurt van New Del­hi de groot­ste smartpho­ne­fa­briek ter we­reld bou­wen. Het gaat om een uit­brei­ding van een be­staan­de lo­ca­tie van Sams­ung in Noi­da, na­bij New Del­hi. De uit­brei­ding moet in 2020 vol­tooid zijn en de fa­briek zal dan 140.000 vier­kan­te me­ter be­slaan. Aan­we­zig bij de start­ce­re­mo­nie voor de bouw wa­ren Na­ren­dra Mo­di, de pre­mier van In­dia, en Moon Jae-in, de pre­si­dent van Zuid-Ko­rea die toe­val­li­ger­wij­ze op staats­be­zoek was.

Vol­gens de plan­nen van Sams­ung zul­len er jaar­lijks 120 mil­joen smartpho­nes van de band lo­pen, al­dus pers­bu­reau Bloom­berg. Sams­ung pro­du­ceert al sinds eni­ge ja­ren smartpho­nes in In­dia, mo­men­teel zijn dat er 68 mil­joen per jaar. In de nieu­we fa­briek zul­len niet al­leen bud­get­ap­pa­ra­ten ge­maakt wor­den, maar ook vlag­gen­sche­pen als de Ga­laxy S9. Voor de ge­brui­kers in In­dia, waar veel men­sen met een re­la­tief laag in­ko­men wo­nen, zijn ech­ter juist de bud­get­mo­del­len in­te­res­sant, schrijft Bloom­berg.

Dat is ook de re­den dat Sams­ungs gro­te con­cur­rent Ap­ple tot nu toe nau­we­lijks vas­te voet aan de grond heeft kun­nen krij­gen in In­dia: de iPho­nes zijn te duur. De smartpho­ne­fa­bri­kant met het groot­ste aan­deel is Xiao­mi. Dat be­drijf uit Chi­na heeft Sams­ung dit jaar van de eer­ste plaats we­ten te sto­ten.

In­dia is we­reld­wijd de op een na groot­ste smartpho­ne­markt, na Chi­na en voor de VS. Voor de fa­bri­kan­ten is In­dia met na­me in­te­res­sant van­we­ge de po­ten­ti­eel gro­te groei: van de 1,3 mil­jard in­wo­ners heb­ben er maar 425 mil­joen een smartphone, al­dus Bloom­berg. Op de wes­ter­se mark­ten is spra­ke van een ver­za­dig­de markt, ter­wijl in Chi­na de ei­gen fa­bri­kan­ten do­mi­ne­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.