Snel­le­re MacBook Pro

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

De MacBook Pro-lijn uit 2017 heeft een snel­le­re op­vol­ger ge­kre­gen. Van zo­wel het 13"als het 15"-mo­del is een up­da­te ver­sche­nen. Be­lang­rijk­ste ver­schil ten op­zich­te van de voor­gan­gers is het ge­bruik van In­tels 8e ge­ne­ra­tie Co­re i-pro­ces­sors (Cof­fee La­ke). In­tel bracht die eind 2017 uit, na het ver­schij­nen van de vo­ri­ge MacBook Pro's. Ge­zien de veel be­te­re pres­ta­ties van Cof­fee La­ke en het gro­te aan­tal (Win­dows-)no­te­books dat er al mee is ver­sche­nen, is die up­da­te meer dan wel­kom. Af­ge­zien van snel­le­re cpu's zijn er nog wat wij­zi­gin­gen door­ge­voerd.

De MacBook Pro 13 is be­schik­baar met een Co­re i5 of Co­re i7 met vier cpu-ker­nen (twee meer dan de voor­gaan­de ge­ne­ra­tie). Het Co­re i5-mo­del draait stan­daard op 2,3 GHz met Tur­bo Boost tot 3,8 GHz, bij het Co­re i7-mo­del is dat 2,7 en 4,5 GHz. Vol­gens Ap­ple is de per­for­man­ce van de 13inch mo­del­len ver­dub­beld ten op­zich­te van de voor­gan­gers. De ge­ïn­te­greer­de Iris Plus 655-grap­hics heeft met 128 MB eDRAM twee­maal zo­veel ge­heu­gen als de voor­gan­ger. Qua op­slag­ruim­te zijn er con­fi­gu­ra­ties be­schik­baar tot aan 2 TB in de vorm van een PCIe NVMe-ssd. Het maxi­ma­le ge­heu­gen voor het 13"-mo­del blijft 16 GB LPDDR32133.

De MacBook Pro 15 is be­schik­baar met een Co­re i7 op 2,3 of 2,6 GHz (4,1 of 4,3 GHz Tur­bo Boost). Voor het eerst is er nu ook een Co­re i9-mo­del le­ver­baar, met een cpu-snel­heid van 2,9 GHz (4,8 GHz Tur­bo Boost). Vol­gens Ap­ple is de pres­ta­tie­winst bij de 15-inch mo­del­len 70 pro­cent ten op­zich­te van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie. Qua RAM en op­slag­ruim­te zijn 32 GB DDR4-2400 en een 4 TB PCIe NVMe-ssd mo­ge­lijk. In plaats van de ge­ïn­te­greer­de gpu kun je kie­zen voor een AMD Ra­de­on Pro 555X met 4 GB GDDR5 VRAM of een Ra­de­on Pro 560X.

An­de­re ver­nieu­win­gen zijn een Ap­ple T2-chip (voor Si­ri en be­vei­li­gings­func­ties) en True To­ne op al­le scher­men, ook het scherm­pje in de Touch Bar. Ver­der wordt Blue­tooth 5.0 on­der­steund. Het But­ter­fly-toet­sen­bord, waar bij de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie veel klach­ten over wa­ren, moet vol­gens Ap­ple stil­ler zijn. Of het ook an­ders typt, heb­ben we nog niet kun­nen tes­ten en of de be­trouw­baar­heid is ver­be­terd zal de prak­tijk moe­ten uit­wij­zen. De goed­koop­ste 13"-mo­del­len zon­der Touch Bar zijn ove­ri­gens niet ver­nieuwd en heb­ben nog het ou­de toet­sen­bord. Ze zijn nog on­ge­wij­zigd en voor de­zelf­de prijs le­ver­baar. Prij­zen voor de nieu­we mo­del­len (met Touch Bar) be­gin­nen bij 2000 eu­ro voor het een­vou­dig­ste 13-inch mo­del en lo­pen op tot een klei­ne 8000 eu­ro voor de meest uit­ge­brei­de 15-inch MacBook Pro. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.