Zwar­te ma­gie

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

In sa­men­wer­king met het Au­stra­li­sche be­drijf Black­ma­gic De­sign heeft Ap­ple de Black­ma­gic eGPU uit­ge­bracht. Dat is een ex­ter­ne gpu (eGPU) met Thun­der­bolt 3-aan­slui­ting die spe­ci­aal voor de MacBook ge­maakt is. In te­gen­stel­ling tot veel an­de­re eGPU's (zie de ver­ge­lij­ken­de test in c't 7-8/2018, pa­gi­na 66) gaat het niet om een be­hui­zing waar je zelf een gra­fi­sche kaart naar keu­ze bij koopt. De Black­ma­gic eGPU be­vat een AMD Ra­de­on 580 Pro met 8 GB GDDR5, wat naar hui­di­ge maat­sta­ven een mi­d­ran­ge-kaart is. Hij biedt wel aan­zien­lijk ho­ge­re pres­ta­ties dan de in­ter­ne gra­fi­sche kaar­ten die voor MacBooks be­schik­baar zijn. Zelf ver­van­gen kan ech­ter niet. Al­le aan­slui­tin­gen zit­ten uit het zicht aan de ach­ter­kant.

De net­jes af­ge­werk­te be­hui­zing biedt een twee­de Thun­der­bolt 3-aan­slui­ting waar­op de mo­ni­tor wordt aan­ge­slo­ten. Dat kan dan tot een 5K-re­so­lu­tie. In plaats van Thun­der­bolt kan ook HD­MI wor­den ge­bruikt voor maxi­maal 4K op 60 Hz. Er zijn ver­der nog vier USB 3.1-poor­ten aan­we­zig voor rand­ap­pa­ra­tuur. Han­dig is dat de Thun­der­bolt 3-poor­ten ge­noeg ener­gie le­ve­ren om een MacBook Pro op te la­den. De eGPU plug je met een stan­daard voe­dings­ka­bel in het stop­con­tact. Het ap­pa­raat staat voor 695 eu­ro in de Ap­ple Sto­re. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.