Mi­ni­mal Ubuntu voor de cloud

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

Mi­ni­mal Ubuntu is maar half zo groot als de stan­daar­dima­ge en boot dan ook be­hoor­lijk snel. Dat kan van voor­deel zijn bij het snel voor­zien van nieu­we in­stan­ces in de cloud.

Met Mi­ni­mal Ubuntu heeft Ca­no­ni­cal een nieu­we smaak van zijn Li­nux-dis­tri­bu­tie ge­pre­sen­teerd. Van­we­ge zijn klei­ne om­vang zou die vol­gens ei­gen zeg­gen tot 40% snel­ler boo­ten dan de stan­daard­ver­sie. Om­dat er min­der pack­a­ges ge­ïn­stal­leerd wor­den, zou hij ook een stuk min­der ge­voe­li­ger voor vei­lig­heids­ga­ten zijn. Mi­ni­mal Ubuntu is ont­wor­pen voor vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seer­de ope­ra­ties, daar­om zijn ook edi­tors, do­cu­men­ta­tie, lo­ca­les en an­de­re ge­brui­kers-ge­o­ri­ën­teer­de fea­tu­res van Ubuntu Ser­ver er­uit ge­la­ten. Wat over­blijft zijn de com­po­nen­ten die es­sen­ti­eel zijn voor het boo­ten.

Een­maal ge­ïn­stal­leerd be­na­der je Mi­ni­mal Ubuntu via ssh. Om­dat zo­wel apt als sapd ge­ïn­stal­leerd zijn, kun­nen ge­wens­te pak­ket­ten ach­ter­af nog toe­ge­voegd wor­den. Met de spe­ci­a­le tool un­mi­ni­mi­ze kun je er een vol­waar­di­ge Ubuntu-ser­ver van ma­ken.

Mi­ni­mal Ubuntu is ver­krijg­baar als VM-ima­ge en de­ze ver­sie is ook de of­fi­cie­le Doc­ker-ima­ge voor Ubuntu 18.04. Op de down­lo­ad­site staan ima­ges voor KVM/ OpenStack en LX/LXD.

Zo­wel AWS als de Goog­le Cloud bie­den ge­op­ti­ma­li­seer­de ima­ges om te down­lo­a­den. Al­le ima­ges heb­ben een ker­nel die ge­op­ti­ma­li­seerd is voor de VMen­gi­ne of de cloud. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.