Doe maar wat

C’t Magazine - - Apps -

iOS (gra­tis)

De naam van de app Random: All Things Ge­ne­ra­tor

geeft al prijs wat hij biedt: al­ler­lei keu­zes random voor je be­pa­len. Of het nu gaat over kop of munt, ja of nee, een wil­le­keu­rig ge­tal tus­sen 0 en 100, een wil­le­keu­ri­ge let­ter uit het al­fa­bet, kaart uit een kaart­spel, of een worp met maxi­maal vier dob­bel­ste­nen. Een an­de­re op­tie die han­dig kan zijn, is het zelf sa­men­stel­len van een lijst­je met items (woor­den, cij­fers) waar een random keu­ze uit wordt ge­maakt. Als ex­tra gim­mick wor­den ook de uit­kom­sten van de random wor­pen ge­toond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.