Un­ra­vel Two

C’t Magazine - - Games | Puzzel-platform, Open-world-racing -

(Coldwood In­ter­ac­ti­ve, van­af € 20, uit­ge­ver: Elec­tro­nic Arts)

Het schat­ti­ge fi­guur­tje Yar­ny uit de eer­ste Un­ra­vel-ga­me krijgt ver­ster­king in de vorm van een twee­de wol­len fi­guur­tje. Zo kun je sa­men met een ga­ming­maat­je (of toch lek­ker al­leen) je een weg ba­nen door een prach­ti­ge set le­vels. Het twee­de fi­guur­tje is op je rug te dra­gen. Zo kun je wat snel­ler, zon­der con­ti­nu tus­sen bei­de pop­pe­tjes te hoe­ven wis­se­len, door de­len van de le­vels voort­be­we­gen. Bei­de fi­gu­ren zit­ten na­me­lijk aan el­kaar vast met wol, maar niet zo strak dat je niet rond kunt strui­nen door het beeld om de vol­gen­de stap uit te dok­te­ren.

De wol waar je uit be­staat is het hulp­mid­del dat je con­ti­nu tij­dens je reis ge­bruikt, naast veel spring­werk. Je draad is te wer­pen om te slin­ge­ren. Door met elk fi­guur een an­ker­punt te ma­ken zet je een tram­po­li­ne in el­kaar, of je gooit de wol als las­so om een ob­ject weg te ha­len. Als je het eer­ste spel al eens ge­speeld hebt, heb je iets snel­ler door wat de be­doe­ling is. Maar ook al is de ga­me nieuw voor je, na even wat prie­ge­len en uit­pro­be­ren heb je het zo in de vin­gers. De ga­me geeft met dui­de­lij­ke aan­wij­zin­gen aan wat je moet doen en er blij­ven wei­nig echt uit­da­gen­de puz­zels over. Mocht je toch vast ko­men te zit­ten, er zit een hint­sys­teem in­ge­bouwd dat je zon­der zor­gen mag ge­brui­ken. Aan­ge­zien de trucs zich vaak her­ha­len, is de her­speel­waar­de van de ga­me niet hoog. De ex­tra puz­zel­le­vels naast het ver­haal bie­den wat meer uit­da­ging.

De le­vels zien er be­to­ve­rend uit, met een ver­vaag­de ach­ter­grond en zeer ge­de­tail­leer­de voor­grond voor een mooie diep­te­wer­king. Je hebt per­fect het idee dat je met een fi­guur­tje door een gro­te we­reld heen be­weegt. Bij het strui­nen door de om­ge­vin­gen schui­ven er on­der an­de­re al­ler­lei mooi vorm­ge­ge­ven bees­ten voor­bij. De wol­len fi­guur­tjes zijn rij­ke­lijk ge­a­ni­meerd, wat de schat­tig­heids­fac­tor nog ver­der op­schroeft. Het is een zeer toe­gan­ke­lij­ke ga­me, ge­schikt voor jong en oud, en is pri­ma in je een­tje uit te spe­len. Het is geen lang­dra­di­ge ga­me, in een paar uur ben je door het hoofd­ver­haal heen ge­slin­gerd. (avs)  prach­ti­ge om­ge­vin­gen  la­ge her­speel­waar­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.