Fram­bo­zen-klas­sie­ker

Rasp­ber­ry Pi: veel mo­ge­lijk­he­den, veel pro­jec­ten

C’t Magazine - - Test | Raspberry Pi - Jan Mahn

Over de Rasp­ber­ry Pi is sinds het ver­schij­nen in 2012 al veel ge­schre­ven. We heb­ben daar de af­ge­lo­pen ja­ren re­gel­ma­tig wat leu­ke pro­jec­ten mee ge­daan. Hij wordt in­mid­dels bij­voor­beeld ge­bruikt als smartho­me­cen­tra­le, me­dia­cen­ter en bij ro­bot­be­stu­ring. In het hui­di­ge mo­del 3B+ zit een quad­co­re ARM Cor­tex met 1400 MHz en 1 GB aan werk­ge­heu­gen. Daar­mee kan het oor­spron­ke­lijk als edu­ca­tie­ve com­pu­ter ont­wik­kel­de ap­pa­raat voor slechts 40 eu­ro ook als een­vou­di­ge desktop­pc fun­ge­ren.

In Eu­ro­pe­se scho­len is de ver­sprei­ding ech­ter niet zo snel ge­gaan als ge­pland. Dat ligt mis­schien aan het con­cept. Om er­mee te wer­ken hoef je hem 'al­leen' maar te voor­zien van een muis, toet­sen­bord, beeld­scherm, net­werk en geheugenkaart. Voor scho­len, waar al­le­maal al pc's in een com­pu­ter­zaal staan aan­ge­slo­ten, is dat een lo­gis­tiek pro­bleem. Voor­dat een klas met een Pi aan de slag kan, moe­ten er eerst 30 pc's wor­den los­ge­kop­peld en 30 Pi's wor­den aan­ge­slo­ten. Het al­ter­na­tief is de leer­lin­gen le­ren wer­ken met SSH of VNC.

De ty­pi­sche oe­fe­nin­gen die je op een Pi doet (pro­gram­me­ren met Py­thon of Scratch) kun­nen met veel min­der moei­te wor­den ge­daan op de al in ge­bruik zijn­de Win­dows- of Li­nux-pc's.

De Rasp­ber­ry Pi kan ech­ter ook op scho­len han­dig zijn in com­bi­na­tie met an­de­re boards, bij­voor­beeld als klei­ne ser­ver die meet­re­sul­ta­ten ver­za­melt en vi­su­a­li­seert. Of in een pro­ject met een klei­ne­re groep scho­lie­ren, waar­bij je een Pi-pro­ject uit het gi­gan­ti­sche aan­bod van de com­mu­ni­ty na­bouwt. (mdt)

De Rasp­ber­ry Pi ont­stond als edu­ca­tie­ve com­pu­ter, maar heeft in­tus­sen de hob­by­ka­mer van knut­se­laars en de in­du­strie ver­o­verd. Het is een vol­waar­di­ge com­pu­ter met GPIO-aan­slui­tin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.