Wat is het voor­deel van flo­a­ting­point?

C’t Magazine - - Praktijk | Fotobewerking -

Bij een grijs­waar­de­cor­rec­tie met een op in­te­gers ge­ba­seer­de 8-bit kleur­diep­te, wor­den waar­den af­ge­kapt die door de be­wer­king bui­ten de be­schik­ba­re kleur­ruim­te (ga­mut) ko­men te lig­gen. Dat ge­beurt bij­voor­beeld als je hoog­lich­ten met cur­ves be­werkt. De hel­de­re de­len gaan dan in el­kaar over­lo­pen en ver­lie­zen aan de­tails. El­ke ver­de­re be­wer­king ver­slech­tert dit al­leen maar om­dat de oor­spron­ke­lij­ke waar­den van die beeld­ele­men­ten ver­lo­ren zijn ge­gaan.

Bij het be­wer­ken met flo­a­ting­point­ge­tal­len komt de soft­wa­re dich­ter bij de re­ë­le waar­den door met zes of ze­ven sig­ni­fi­can­te cij­fers ach­ter de kom­ma te wer­ken, wat voor­al voor­deel op­le­vert bij het wer­ken met hoog­lich­ten. Door de flo­a­ting­point-nauw­keu­rig­heid blij­ven bij elk ka­naal on­ein­dig veel hel­der­heids­ni­veaus be­hou­den. Waar­den die bij een in­te­ger-ver­wer­king bui­ten de ga­mut zou­den ko­men te lig­gen, blij­ven nu be­schik­baar voor een vol­gen­de be­wer­king. On­der meer de vol­gen­de func­ties in Gimp wer­ken met een flo­a­ting­point­nauw­keu­rig­heid: Sha­dows-High­lights, Ex­po­su­re, Co­lor Ba­lan­ce en Sa­tu­ra­ti­on uit het Kleu­ren-me­nu en 'Uns­harp Mask' uit het Filters-me­nu. Ook de laag­mo­di voor nor­maal, hel­der­heid, chro­ma en le­vels kap­pen geen waar­den af van de­tails die bui­ten de ga­mut lig­gen. De cur­ves pro­fi­te­ren niet van het wer­ken met flo­a­ting­point-ge­tal­len. Als je in de in­te­ger-mo­de zit, wer­ken de ven­sters die ge­schikt zijn voor flo­a­ting­point het­zelf­de, maar waar­den die niet mo­ge­lijk zijn wor­den dan wel af­ge­kapt.

Gimp biedt met de­ze flo­a­ting­poin­ton­der­steu­ning een enorm uit­ge­brei­de po­ten­tie om­dat je de waar­den die dan bui­ten de ga­mut val­len al­tijd weer te­rug kunt ha­len. Voor het be­wer­ken van HDR, wat door het ont­wik­kel­team van Gimp voor een vol­gen­de ver­sie op het pro­gram­ma is ge­zet, moet de flo­a­ting­point-im­ple­men­ta­tie veel voor­deel bie­den. Maar ook ge­wo­ne fo­to­be­wer­king pro­fi­teert er­van.

Via 'Af­beel­ding / Pre­ci­si­on' kun je over­stap­pen naar het be­wer­ken met een ho­ge­re kleur­diep­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.