Li­nux-App for­ma­ten

C’t Magazine - - Achtergrond | Linux vernieuwt: softwaredistributie -

Toe­pas­sin­gen die als Flat­pak of Snap wor­den ver­deeld, be­vat­ten bi­bli­o­the­ken en al­les wat er no­dig is om ze di­rect op een ac­tu­e­le Li­nux-ker­nel uit te voe­ren. De pro­gram­ma's draai­en zo op al­le dis­tri­bu­ties, mits die de tools heb­ben voor het ver­wer­ken van Flat­paks of Snaps. In de prak­tijk hel­pen Flat­pak Run­ti­mes, OS Snap en Snap Fra­me­works met bi­bli­o­the­ken die vaak ge­bruikt wor­den in Flat­paks of Snaps (niet weer­ge­ge­ven).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.