Trans­pa­rant net­werk

C’t Magazine - - Achtergrond | Linux vernieuwt: Graphics-stack -

Way­land roept in de Li­nux-we­reld ver­ge­lijk­baar veel weer­stand op als sy­s­temd. Een van de hoofd­re­de­nen hier­voor is de angst dat met Way­land de ge­lief­de 'net­werk­t­rans­pa­ran­tie' ver­lo­ren gaat. Daar­mee be­doe­len cri­ti­ci de mo­ge­lijk­heid om op een re­mo­te pc een gra­fi­sche toe­pas­sing te star­ten die dan lo­kaal ver­schijnt. De­ze angst is te­recht, want on­der de mo­tor­kap werkt Way­land fun­da­men­teel an­ders dan X11, waar­door de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce ook vol­le­dig an­ders moet wor­den over­ge­dra­gen.

Wat veel cri­ti­ci over het hoofd zien, en wat X-ont­wik­ke­laars blij­ven her­ha­len, is dat toe­pas­sin­gen die D-bus en mo­der­ne gra­fi­sche tool­kits zo­als GTK en Qt ge­brui­ken, so­wie­so niet meer net­werk­t­rans­pa­rant zijn in de klas­sie­ke zin. In de prak­tijk is dit ook te ver­waar­lo­zen: in veel ge­val­len werkt het dank­zij X11-for­war­ding in SSH zo goed dat het op het eer­ste ge­zicht net zo ef­fec­tief lijkt als tien of twin­tig jaar ge­le­den. Dank­zij de com­pa­ti­bi­li­teitslaag Xway­land die de Gno­me-shell en KDE Plas­ma ge­brui­ken, wer­ken stan­daard­toe­pas­sin­gen zo­als je dat ge­wend bent, ook als een desktop in de Way­land-mo­dus draait.

Dat geldt ech­ter al­leen zo­lang de re­mo­te toe­pas­sin­gen in staat zijn om hun in­ter­fa­ce zo­wel via Way­land als via het X11-pro­to­col weer te ge­ven. De­ze mo­ge­lijk­heid zal met tool­kits zo­als GTK+ en Qt op den duur wel ver­dwij­nen. Het plan is om voor de lo­ka­le weer­ga­ve van op af­stand ge­star­te toe­pas­sin­gen, over­drachts­tech­nie­ken uit de re­mo­te-desktopsoft­wa­re te gaan ge­brui­ken, zo­als VNC of RDP. Daar is wel­is­waar nieu­we pro­gram­ma­co­de voor no­dig, maar het kan wel veel pres­ta­tie­winst op­le­ve­ren. Dat geldt met na­me voor de in­ter­ac­tie met sys­te­men die niet in het lo­ka­le net­werk zit­ten. Want met zo'n op­los­sing zou je dan nog re­de­lij­ke goe­de pres­ta­ties ha­len met re­mo­te toe­pas­sin­gen die over een tra­ge in­ter­net­ver­bin­ding gaan, waar­bij X11-for­war­ding van­we­ge de ho­ge la­ten­tie maar heel traag of über­haupt niet func­ti­o­neert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.