Gr­eenshot

C’t Magazine - - Test | Screenshot-tools -

De gra­tis en opens­our­ce tool Gr­eenshot heeft wat min­der func­ties dan de rest van de ge­tes­te tools, maar het pro­gram­ma is licht, on­op­val­lend en mak­ke­lijk te be­die­nen. Het is via een pic­to­gram in het sys­teem­vak te be­die­nen, maar ook puur en al­leen met snel­toet­sen. Het pro­gram­ma heeft he­laas geen los cap­tu­re-ven­ster. De au­to­scroll-cap­tu­re van lan­ge web­si­tes werkt al­leen in com­bi­na­tie met In­ter­net Ex­plo­rer.

De be­die­ning van de tool in klas­sie­ke Win­dows-look is niet zo moei­lijk, dat heb je in no-ti­me door. Gr­eenshot biedt al­le ba­sistools voor het mar­ke­ren en het toe­voe­gen van tekst, maar biedt ver­der wei­nig luxe ex­tra's. Een loep­func­tie en OCR zit­ten er bij­voor­beeld niet in, even­min als een prak­ti­sche uit­brei­ding van het can­vas om meer plek voor com­men­taar be­schik­baar te ma­ken. Bij het crop­pen mis je een dy­na­mi­sche schaal die de af­me­tin­gen aan­geeft.

In plaats van meer­de­re op­een­vol­gen­de screenshots in een lijst, li­bra­ry of op tab­bla­den te ver­za­me­len, opent Gr­eenshot voor el­ke scherm­print een ei­gen ven­ster van de edi­tor. Dat maakt het ma­ken van hand­lei­din­gen of les­ma­te­ri­aal las­tig. Bij het ver­stu­ren per e-mail werkt Gr­eenshot al­leen sa­men met Mi­cro­soft Out­look. De a beel­din­gen zijn ook rich­ting de cloud te stu­ren, zo­als Box en Drop­box, maar ook naar fo­to­dien­sten als Im­gur en Flickr.

Al­les bij el­kaar is de tool Gr­eenshot on­danks zijn toch wat be­perk­te func­tie­om­vang pri­ma ge­schikt voor ba­sista­ken en al­tijd nog een stuk be­ter dan het Knip­pro­gram­ma in Win­dows.

on­op­val­lend sim­pe­le be­die­ning ka­ri­ge edi­tor

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.