Asham­poo Snap

C’t Magazine - - Test | Screenshot-tools -

In het cap­tu­re-deel van het pro­gram­ma Asham­poo Snap zit­ten naast de be­ken­de se­lec­tie-op­ties ook meer exo­ti­sche op­ties zo­als vrije cap­tu­re en het au­to­ma­tisch open hou­den van pull-down­me­nu's. De ver­ti­ca­le au­to­scroll-func­tie voor het vast­leg­gen van lan­ge web­si­tes biedt spe­ci­a­le mo­di voor Chro­me en Fi­re­fox en ook een­tje voor al­ge­me­ne con­tent. Hier­mee kre­gen we bij de test pri­ma bruik­ba­re re­sul­ta­ten. Het vast­leg­gen luk­te ech­ter niet al­tijd met­een de eer­ste keer. De soft­wa­re biedt te wei­nig op­ties om be­stan­den au­to­ma­tisch te be­wer­ken.

De edi­tor zit func­ti­o­neel goed in el­kaar, met on­der an­de­re een di­rec­te op­tie om te ex­por­te­ren naar Pho­to­shop en een pri­ma OCR-func­tie die tekst­de­len uit screenshots haalt. Han­de­lin­gen zijn door Asham­poo Snap niet al­leen als vi­deo vast te leg­gen, de tool is ook de eni­ge die een een­vou­di­ge vi­deo-edi­tor biedt om vi­deo­clips bij te snij­den.

De in­ter­fa­ce is wel even wen­nen. De rond het ven­ster ge­dra­peer­de op­ties in de vorm van ico­nen zijn lang niet al­le­maal met­een dui­de­lijk qua func­tie, en een tek­st­om­schrij­ving staat er niet bij. Hier­door zit je een beet­je te gok­ken wat wat is – of je moet ze in het be­gin steeds aan­wij­zen voor een toe­lich­ting via de tool­tip. De ma­ti­ge ver­groot­func­tie heeft de naam 'zoo­med but­ton'. Daar­bij ko­men nog ei­gen­aar­dig­he­den als het ont­bre­ken van scroll­bal­ken: in plaats daar­van kiest het pro­gram­ma voor curs­or­knop­pen en een hand­je om te schui­ven.

pri­ma aan­tal func­ties edit­func­tie voor vi­deo's ver­war­ren­de userin­ter­fa­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.