Sna­git

C’t Magazine - - Test | Screenshot-tools -

Het duur­ste pro­gram­ma in de­ze test laat twee ven­sters zien om de screenshots mee te ma­ken. Bei­de zijn uit te scha­ke­len. Fa­vo­rie­te in­stel­lin­gen wor­den op­ge­sla­gen in pro ie­len. De au­to­scroll-func­tie werkt niet al­leen ver­ti­caal, maar ook ho­ri­zon­taal of ge­com­bi­neerd. Of een pa­no­ra­mashot lukt, hangt af van het pro­gram­ma waar­van je een shot maakt. Zeer gro­te Ex­cel-ta­bel­len lei­den niet tot pro­ble­men, maar veel in­houd in ven­sters van OneNo­te wel. De gra­tis add-on TechS­mith Fu­se stuurt screenshots van iOS en An­droid-ap­pa­ra­ten di­rect naar Sna­git op je desktop.

De edi­tor oogt mo­dern, maar niet erg op­ge­ruimd. Hij ver­za­melt screenshots in een soort van ti­me­li­ne on­de­r­in beeld. De los­se li­bra­ry laat al­le ge­maak­te shots in een chro­no­lo­gi­sche volg­or­de zien. De op­tie om de screenshots van tags te voor­zien is erg han­dig bij een link pro­ject.

De edi­tor van Sna­git biedt meer op­ties dan die van de an­de­re pro­gram­ma's, waar­on­der ook een aan­tal ver­ras­sen­de. De au­to­ma­ti­sche ob­jecther­ken­ning zoekt en mar­keert ver­schui ba­re beeld­ele­men­ten. Na het ver­schui­ven pro­beert hij om de ont­sta­ne ga­ten zelf op te vul­len. Bij een ach­ter­grond in één kleur lukt dat zeer goed. Als er over­gan­gen, over­lap­pen­de ob­jec­ten of tex­tu­res bij komt kij­ken, moet je ech­ter een ex­ter­ne tool ge­brui­ken om de be­wer­king uit te voe­ren. Al­leen de loep­func­tie over­tuig­de ons niet. De­ze blijft op het ver­gro­te deel van het screenshot lig­gen en kan niet naar een an­de­re plek wor­den ver­sleept.

veel door­dach­te op­ties in edi­tor vi­deo's ma­ken iks aan de prijs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.