MSI X470 Ga­ming M7 AC

C’t Magazine - - Test | AM4-moederborden -

De MSI X470 Ga­ming M7 AC ver­bruikt min­der ener­gie dan de an­de­re drie moe­der­bor­den, zo­wel met een id­le Win­dows 10-desktop als on­der vol­le­di­ge be­las­ting van al­le acht de ker­nen van de Ry­zen-cpu. Qua wi­fi is hij niet zo snel als het moe­der­bord van Gi­ga­by­te, maar hij haalt via 5 GHz wel de dub­be­le snel­heid van de wi­fi­adap­ters van Asus en As­rock.

In plaats van de stan­daard In­tel i2111-AT ether­net­chip heeft MSI ge­ko­zen voor de E2500 van Kil­ler. Via de soft­wa­re voor Win­dows kun je daar­bij de da­tapak­ket­ten van be­paal­de pro­gram­ma's meer pri­o­ri­teit ge­ven, zo­dat bij bij­voor­beeld flin­ke ko­pi­eer­ac­ties je on­li­ne-ga­me niet gaat hak­ke­len. Een van de USB-2.0-poor­ten van de X470 Ga­ming M7 AC wordt in­ge­zet voor de func­tie BIOS Flash­back+. Via een druk op de knop werkt het moe­der­bord de UEFI-firm­wa­re bij van­af een usb­stick, zon­der dat je daar een cpu of ge­heu­gen­mo­du­les voor no­dig hebt.

Als je snel­le ge­heu­gen­mo­du­les ge­bruikt die er­voor be­doeld zijn om te over­klok­ken, ac­ti­veer je de ho­ge­re snel­he­den in je BIOS via een XMP-pro­fiel. Dat zorgt er ech­ter voor dat de ven­ti­la­tor­cur­ves aan­ge­past wor­den. Daar­door draai­en de ven­ti­la­to­ren ook bij la­ge­re tem­pe­ra­tu­ren snel­ler dan nor­maal en ma­ken ze ook meer ge­luid. De USB 3.1-poor­ten op het I/O-shield zijn on­ge­veer 200 MB/s snel­ler dan de aan­slui­ting voor de front-poor­ten. De boot­tijd van het moe­der­bord op de As­rock na het snel­ste uit de test. re­la­tief zui­nig

BIOS-up­da­te zon­der cpu

XMP wij­zigt ven­ti­la­tor­in­stel­lin­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.