Asus ROG Cros­shair VII He­ro (Wi-Fi)

C’t Magazine - - Test | AM4-moederborden -

De Asus ROG Cros­shair VII He­ro (Wi-Fi) is voor­al ge­richt op ex­tre­me over­klok­kers. Het moe­der­bord is voor­zien van con­tact­pun­ten die met een mul­ti­me­ter uit te le­zen zijn en op die ma­nier de span­nin­gen in de pro­ces­sor aan­ge­ven. En er zijn aan­slui­tin­gen voor flow­sen­sors van wa­ter­koe­lings­sys­te­men en een re­try-knop. Als je de­ze ge­bruikt pro­beert het moe­der­bord on­danks cras­hen van­we­ge een te ho­ge over­klok toch met de in­ge­stel­de waar­den te star­ten, om zo als­nog een ho­ge­re over­klok­pres­ta­tie neer te zet­ten.

Een op­tie die in de da­ge­lijk­se prak­tijk wat zin­vol­ler is, is BIOS Flash­back. Daar­mee kun je de UEFI-firm­wa­re ook zon­der cpu en RAM bij­wer­ken van­af een usb-stick. Dat top­mo­del AM4moe­der­bord van Asus heeft bo­ven­dien een vas­te I/O-shield, waar­door je wat min­der kans loopt op snij­won­den tij­dens het in­bou­wen.

De flin­ke UEFI-firm­wa­re met tal­lo­ze over­klok­func­ties in de gra­fi­sche set-up zorgt wel dat je boot­tijd aar­dig ver­lengd wordt. Ver­ge­le­ken met de As­rock X470 Tai­chi heeft de Asus ROG Cros­shair VII He­ro (Wi-Fi) aan­mer­ke­lijk meer tijd no­dig: 28 in plaats van 17 se­con­den. Het va­ri­a­be­le toe­ren­tal van PWM-ca­se­fans is in de BIOS-in­stel­lin­gen al­leen on­der de 60 pro­cent te zet­ten als er een ven­ti­la­tor is aan­ge­slo­ten op de CHA_FAN1-aan­slui­ting. De 3-pins-ven­ti­la­to­ren draai­en ver­der on­no­dig veel rond­jes per mi­nuut. De span­ning is daar­bij niet on­der de 8,8 volt in te stel­len. veel USB 3.0-poor­ten snel USB 3.1 ven­ti­la­tor­re­ge­ling wat nar­rig

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.