Net­gear GS810EMX

C’t Magazine - - Test | NBase-T-switches -

Net­ge­ars GS810EMX ali­as 'SX10' is de goed­koop­ste switch in de­ze test. Hij hoort bij de ga­ming-pro­duct­reeks NightHawk van Net­gear. De bij­be­ho­ren­de we­bin­ter­fa­ce is dan ook ge­schikt voor be­gin­ners en is over­zich­te­lij­ker dan bij veel pro­fes­si­o­ne­le mo­del­len. De be­las­ting van al­le poor­ten wordt net­jes in een gra­fiek weer­ge­ge­ven. Als je dat wilt, kun je de toe­ken­ning van de kleu­ren van de sta­tus­leds en de lin­kra­te aan­pas­sen naar een even­tu­e­le ei­gen voor­keur – vol­gens ons niet meer dan een wat over­bo­dig speel­tje.

De GS810EMX viel wel wat te­gen door een pro­bleem bij NBa­se-T: bij de test tra­den zo­wel bij 2,5 als bij 5 Gbit/s da­tapak­ket­ver­lie­zen op. Daar­bij daal­de de net­to da­ta­ra­te dan licht naar 1,9 res­pec­tie­ve­lijk 4,1 Gbit/s. Dat pro­bleem deed zich on­af­han­ke­lijk van de ka­bel­leng­te voor met al­le ge­tes­te net­werk­kaar­ten. 10 Gbit/s haal­de de switch ech­ter wel zon­der enig ver­lies, en dat tot een ka­bel­leng­te van cir­ca 70 me­ter.

Net­gear kon de fout in een ei­gen test met kor­te ka­bels he­laas niet re­pro­du­ce­ren, dus we zul­len dat met een twee­de exem­plaar nog een keer over­doen en de re­sul­ta­ten daar­van la­ten we­ten.

 in­stap­vrien­de­lijk

goed­koop

 pak­ket­ver­lies bij 2,5 en 5 Gbit/s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.