Li­nux smartpho­ne la­ter dan ge­pland

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Pu­rism, het be­drijf ach­ter de Li­nux-smartpho­ne Li­b­rem 5, heeft de ver­schij­nings­da­tum van zijn opens­our­ce te­le­foon met drie maan­den op­ge­schort naar april 2019. Die ver­tra­ging lijkt te wor­den ver­oor­zaakt door bugs in de SoC van chip­ma­ker NXP.

De pro­ble­men zou­den in de i.MX-8MSoC zit­ten, om pre­cie­zer te zijn in de Cor­tex A53-cpu die daar­op zit. Vol­gens Pu­rism heeft die een ne­ga­tief e ect op de ac­cu­duur van de smartpho­ne. Daar­door zou de te­le­foon het nog geen uur met een vol­le ac­cu­la­ding vol­hou­den. De bugs staan in de tech­ni­sche do­cu­men­ta­tie ver­meld on­der de pun­ten e11174 en e11171. Het be­drijf werkt sa­men met NXP aan een op­los­sing. Als er geen ver­de­re pro­ble­men op­tre­den, zou­den de ont­wik­ke­laarsxem­pla­ren van de Li­b­rem 5 al in ok­to­ber ver­zon­den wor­den.

De Li­b­rem 5 is een smartpho­ne die vol­le­dig op opens­our­ce soft­wa­re zal draai­en. Ge­brui­kers zul­len niet wor­den ge­trackt en al­le com­mu­ni­ca­tie is stan­daard end-to-end ver­sleu­teld. Ook zijn de mi­cro­foon, ca­me­ra, blue­tooth en wi met scha­ke­laars te de­ac­ti­ve­ren. Pu­rism heeft voor de Li­b­rem 5 zelf via crowd­fun­ding eind 2017 maar liefst 2,13 mil­joen dol­lar ver­za­melt. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.