Be­te­re pres­ta­ties met Gno­me 3.30

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

De nieu­we ver­sie 3.30 van Gno­me moet zor­gen voor be­te­re pres­ta­ties en een la­ger ge­heu­gen­ge­bruik. Voor het eerst in­tro­du­ceert Gno­me ook een tool voor het be­heer van pod­casts. Het dri­ve­be­heer on­der­steunt naast ver­sleu­te­ling met DM-Crypt/Crypts­etup/LUKS nu ook het for­maat dat Tru­eCrypt en VeraCrypt ge­brui­ken. Ver­der wor­den flat­pak-pak­ket­ten naar wens au­to­ma­tisch bij­ge­werkt. Ook het Win­dows Re­mo­te Desktop Pro­to­col (be­ter be­kend als RDP) wordt on­der­steund en de zoek­func­tie van het be­stands­be­heer Nau­ti­lus is ver­be­terd. Daar­naast is ook ink ge­sleu­teld aan de­tails van de Way­land-mo­dus van de in­ter­fa­ce. Gno­me be­schikt ech­ter nog steeds niet over de mo­ge­lijk­heid om de be­die­nings­ele­men­ten met fac­to­ren van 1,5 of 1,66 te scha­len (een zo­ge­he­ten frac­ti­o­nal sca­ling). Dat kan bij som­mi­ge beeld­scher­men met een zeer ho­ge re­so­lu­tie (HiDPI-dis­plays) toch no­dig zijn voor een cor­rec­te weer­ga­ve. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.