Wat Qu­a­li­ty of Ser­vi­ce doet

C’t Magazine - - Praktijk | Windows 10-router -

Er zijn ver­schil­len­de tu­ning-tools en con­cep­ten voor het op­ti­ma­li­se­ren van de be­las­ting van een in­ter­ne­t­aan­slui­ting. Op Li­nux is bij­voor­beeld CoDel po­pu­lair.

Som­mi­ge van die tools op­ti­ma­li­se­ren de snel­heid al­leen in al­ge­me­ne zin door de groot­te van de zend- en ont­vangst­buf­fer aan te pas­sen aan de hui­di­ge over­dracht (Con­ge­sti­on Control en Re­cei­ve Win­dow, RWIN).

Je kunt ech­ter nog meer uit de ka­bel ha­len door tijd­kri­tie­ke pak­ket­ten voor­rang te ge­ven en de min­der be­lang­rij­ke pak­ket­ten daar­voor even te­gen te hou­den. Bij de tijd­kri­tie­ke pak­ket­ten ho­ren ACK-mel­din­gen en DNS-re­quests. ACK-mel­din­gen zijn be­rich­ten die een ont­van­ger aan de ver­zen­der van een down­load stuurt. Hoe snel­ler de ver­zen­der die be­rich­ten krijgt, des te snel­ler hij pak­ket­ten kan ver­stu­ren.

Pak­ket­ten van DNS-re­quests zijn tijd­kri­tiek om­dat down­lo­ads pas kun­nen be­gin­nen als de brow­ser het ip-adres van de bij­be­ho­ren­de web­ser­ver ont­van­gen heeft van zijn DNS-ser­ver. Veel mo­der­ne web­si­tes be­staan uit ele­men­ten die apart ge­la­den moe­ten wor­den, en voor veel ele­men­ten zijn apar­te DNSre­quests no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.