X2Go: wat zit daar ach­ter?

C’t Magazine - - Praktijk | X2go -

X2Go ont­stond on­ge­veer 11 jaar ge­le­den. De co­de komt van ver­schil­len­de opens­our­ce-pro­jec­ten, waar­on­der de X-ver­snel­lingstool DXPC (Dif­fe­ren­ti­al X Pro­to­col Com­pres­sor). Rond­om het jaar 2000 heeft het be­drijf NoMa­chi­ne de DXPB-co­de op­ge­pakt en door­ont­wik­keld tot het com­mer­ci­ë­le pro­duct NoMa­chi­ne NX.

In sep­tem­ber 2013 ver­wij­der­de NoMa­chi­ne al­le opens­our­ce com­po­nen­ten uit hun com­mer­ci­ë­le pro­duct. Daar­door werd het X2Go-pro­ject ge­dwon­gen het on­der­houd en het door­ont­wik­ke­len van de NX-bi­bli­o­the­ken zelf ter hand te ne­men en doet dat tot op de dag van van­daag – in nau­we sa­men­wer­king met een an­der opens­our­ce-pro­ject met de naam Arc­ti­ca, dat daar ook in­te­res­se in heeft. De kern daar­van is een ge­mo­di­fi­ceer­de X-ser­ver. Die had tot voor kort nog het ni­veau van rond de eeuw­wis­se­ling, toen NoMa­chi­ne daar een fork van maak­te. Daar­door be­stond een groot deel van het werk er­uit die steeds meer op het ni­veau van de hui­di­ge X-ser­ver van X.org te krij­gen. In­mid­dels is de co­de vol­doen­de ac­tu­eel en on­der­hou­den. Daar­om is hij op­ge­no­men in Ubuntu 18.04 LTS.

In te­gen­stel­ling tot an­de­re op NX ge­ba­seer­de pro­jec­ten en pro­duc­ten, hech­ten X2Go en Arc­ti­ca er be­lang aan dat de co­de vol­le­dig opens­our­ce is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.