Re­cu­va

C’t Magazine - - Test | Datarecovery -

Re­cu­va is het eni­ge be­taal­de pro­gram­ma bij de test waar­van ook een gra­tis ver­sie be­staat waar­mee je on­be­perkt be­stan­den kunt her­stel­len. Daar­bij ont­breekt wel de mo­ge­lijk­heid om van een be­scha­dig­de schijf eerst een ima­ge in VHD-for­maat te ma­ken om daar de zoek­ge­raak­te be­stan­den uit te her­stel­len. Een als vir­tu­eel sta­ti­on ge­kop­pel­de ima­ge kun je met de gra­tis ver­sie ech­ter wel be­wer­ken.

Let wel even op, want de Free Edi­ti­on in­stal­leert het pro­gram­ma CClea­ner stan­daard mee, ten­zij je dat bij de eerste stap van het in­stal­la­tie­pro­ces met­een uit­scha­kelt. De als af­zon­der­lij­ke down­load be­schik­ba­re por­ta­ble-ver­sie van Re­cu­va biedt he­le­maal het­zelf­de als de gra­tis ver­sie. Je hoeft bij die ver­sie al­leen de in­houd van het zip­be­stand uit te pak­ken en die in een map naar keu­ze te zet­ten.

Re­cu­va kan op twee ma­nie­ren wor­den ge­bruikt. Nor­ma­li­ter start er een wi­zard, die je in zes stap­pen helpt bij het op­spo­ren en her­stel­len van be­stan­den. Er is als al­ter­na­tief ook een ex­pertweer­ga­ve, waar­bij je al­le op­ties in een en­kel ven­ster in­stelt.

Re­cu­va heeft ver­der geen ver­stand van fy­sie­ke schij­ven, en kijkt dan ook al­leen maar naar vo­lu­mes. Het pro­gram­ma kan dan ook niets aan­van­gen met een op­slag­me­di­um waar­van de par­ti­tie­ta­bel per on­ge­luk ge­wist is.

 vol­waar­di­ge gra­tis ver­sie  flexi­be­le be­die­ning  geen her­stel zon­der par­ti­ties

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.