Vrij be­we­gen

C’t Magazine - - Lifestyle -

Als je rond­loopt met een VR-head­set op ter­wijl je in­game vliegt is dat toch een beet­je 'net niet'. De Feel Three is een vir­tu­al-re­a­li­ty mo­ti­on-si­mu­la­tor die be­taal­baar, mo­du­lair en aan­pas­baar is. De Three in de naam staat voor roll, pitch & yaw. Je zit in een half­ron­de bol. De be­we­gen­de de­len zit­ten ver­stopt in de ba­sis, waar­on­der de om­ni­w­heels, die in el­ke rich­ting kun­nen draai­en. Trans­du­cers voe­gen tril­lin­gen toe om het im­mersie-ge­voel te ver­gro­ten, zo­als bij het gas ge­ven of de wa­pen­te­rug­slag. Met pa­ne­len, mo­to­ren en nieu­we cock­pits kun je de Free Three naar je ei­gen wen­sen aan­pas­sen. In de si­mu­la­tor pas­sen zo­wel kin­de­ren als vol­was­se­nen. Al­le soor­ten con­trol­lers wor­den on­der­steund en kun­nen snel wor­den ge­plaatst of ver­wis­seld via op hun plek te klik­ken pla­ten op de arm­steu­nen. Be­lang­rijk de­tail: er is op dit mo­ment nog geen (fat­soen­lij­ke) mo­ti­on-can­cel­la­ti­on voor de Ocu­lus Rift.

kck.st/2ogYYSQ • van­af 450 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.