Na ja­ren­lan­ge dip nu ver­wach­te groei pc-markt

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Markt­on­der­zoe­ker Cana­lys heeft voor de pc-markt in 2019 goe­de hoop op een ein­de aan de ja­ren­lang aan­hou­den­de da­ling in ver­ko­pen. Zuid­oost-Azië is een groei­re­gio met een ster­ke­re vraag naar pc's door con­su­men­ten en be­drij­ven. In Zuid-Ko­rea, Ja­pan en Au­stra­lië is er veel vraag naar ga­ming-pc's, maar in Chi­na neemt die vraag juist licht af. Azië en Oce­a­nië zit op een plus van 0,8 pro­cent, Chi­na komt uit op een min­ne­tje van 0,5 pro­cent. Eu­ro­pa zakt de vraag ook wat in met 0,8 pro­cent, maar de groot­ste pc-markt (Ame­ri­ka) gaat groei­en (0,5 pro­cent), me­de ver­oor­zaakt door de ster­ke Ame­ri­kaan­se eco­no­mie. Een dui­de­lij­ke re­den voor de groei is het over­gaan tot ver­van­gen van pc's van­we­ge zor­gen over di­gi­ta­le vei­lig­heid. Win­dows 10 zorgt voor wat aan­wak­ke­ring om te ver­van­gen en die ver­van­gings­drift loopt naar ver­wach­ting nog door tot hal­ver­we­ge 2019, waar­na dat lang­zaam­aan zal zak­ken. Vol­gend jaar komt er ook een ein­de aan de be­perk­te voor­raad van on­der­de­len als 14nm-cpu's en ge­heu­gen, wat voor een klei­ne boost zal zor­gen.

Voor 2018 wordt er ge­spro­ken over 261,7 mil­joen ver­koch­te pc's we­reld­wijd, ter­wijl voor 2019 de ver­wach­ting­stel­ler op 262,6 mil­joen exem­pla­ren staat. De to­ta­le glo­ba­le groei komt vol­gens de voor­spel­mo­del­len daar­mee uit op een groei van 0,3 pro­cent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.