Apps

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 -

An­droid (gra­tis, € 1,19 tot €2,39 per item)

No­ti­fi­ca­ties op je te­le­foon blij­ven te­gen­strij­dig: je wilt op zich niets be­lang­rijks mis­sen, maar som­mi­ge mel­din­gen zit je om de zo­veel tijd zuch­tend weg te swi­pen om­dat ze weer he­le­maal niets toe­voe­gen en meer ver­vui­len dan wat an­ders.

Au­toNo­ti­fi­ca­ti­on laat je een he­le berg aan op­ties aan­pas­sen, voor­al als je ook Tas­ker ge­ïn­stal­leerd hebt. Tas­ker heb je na­me­lijk no­dig om echt al­les wat de app in huis heeft vol­le­dig te kun­nen be­nut­ten. De func­ties zijn op te de­len in twee de­len: het blok­ke­ren van no­ti­fi­ca­ties of zelf be­paal­de no­ti­fi­ca­ties in­re­ge­len. Het blok­ke­ren van no­ti­fi­ca­ties is voor­al fijn bij ver­plich­te mel­din­gen die je an­ders niet kunt voor­ko­men. Er zijn zelfs fil­ters in te stel­len om bij een be­paal­de term au­to­ma­tisch de mel­din­gen niet meer te la­ten to­nen. Scheelt weer het in­stel­len veel los­se blok­keer­ac­ties. Er is een deel in­ge­bouwd om spe­ci­fiek de knop­pen bin­nen de Gmail-no­ti­fi­ca­ties te twea­ken. De knop­pen zijn sim­pel­weg aan en uit te vin­ken. Bij meer dan drie knop­pen wor­den het dui­de­lij­ke pic­to­gram­men om het over­zich­te­lijk te hou­den. De no­ti­fi­ca­ties kun je naar ei­gen smaak groe­pe­ren, zo­dat je ac­ties op meer­de­re mel­din­gen te­ge­lijk kunt uit­voe­ren. Als je echt van twea­ken houdt, kun je je ei­gen in­ter­ac­tie­ve no­ti­fi­ca­ties ma­ken met uit­ge­brei­de op­maak­op­ties. No­ti­fi­ca­ties blok­ke­ren of zelf aan­ma­ken: Au­toNo­ti­fi­ca­ti­on biedt bei­de. Let op: om de app vol­le­dig te kun­nen be­nut­ten, moet je ook de app Tas­ker ge­ïn­stal­leerd heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.