Ry­zen-of­fi­ce-pc

C’t Magazine - - Praktijk | De optimale office-pc -

De Ry­zen o ice-pc komt met na­me tot zijn recht bij toe­pas­sin­gen die van meer­de­re co­res pro ite­ren, zo­als beeld­be­wer­king. De vier ker­nen van de Ry­zen 2200G heb­ben een klok­snel­heid van 3,5 GHz. Bij sin­gleth­read-toe­pas­sin­gen zo­als Li­breO ice is de Pen­ti­um Gold G5400 net iets snel­ler. Van het ver­schil merk je in de prak­tijk ech­ter niets.

De ge­ïn­te­greer­de Ve­ga 8-grap­hics kun­nen via HDMI 2.0 en Dis­playPort 1.2 twee 4K-scher­men op 60 Hz aan­stu­ren zon­der dat ven­sters of de muis­pijl gaan stot­te­ren. Voor ou­de­re scher­men is er de DVI-aan­slui­ting. De cpu/gpu-com­bi is krach­ti­ger dan het Pen­ti­um bouw­voor­stel. Daar­om ver­bruikt de Ry­zen ook meer ner­gie en maakt hij meer ge­luid wan­neer hij zwaar be­last wordt. Als hij id­le draait, is de gro­te­re ven­ti­la­tor die bij de boxed koe­ler van AMD wordt ge­le­verd weer net iets stil­ler (0,1 so­ne).

De Ry­zen-o ice-pc be­schikt over zes USB 3.0-poor­ten. Een daar­van is in de vorm van een Ty­pe-C-bus en zit aan de ach­ter­kant. Daar kun je nieu­we­re smartpho­nes of ta­blets op aan­slui­ten. Op het moe­der­bord zit­ten twee 20-po­li­ge poor­ten voor USB 3.0-stek­kers, waar je bij­voor­beeld een in­ter­ne kaart­le­zer op kunt aan­slui­ten. Wij heb­ben geen moe­der­bord kun­nen vin­den dat net zo zui­nig en goed­koop is en waar zo­wel een Dis­playPort als USB 3.1 gen 2 op zit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.