HO­GE RUS ONT­MAS­KERD

Net sluit zich rond da­ders mas­sa­moord MH17

De Telegraaf - - Front Page - Van on­ze ver­slag­ge­vers

AMSTERDAM • In de jacht op de da­ders van de aan­slag op vlucht MH17 sluit het net zich steeds ver­der rond ho­ge Rus­si­sche mi­li­tai­ren.

Op de maan­dag door het Lan­de­lijk Par­ket vrij­ge­ge­ven ge­spreks­op­na­men is vol­gens de Oe­kra­ïen­se in­lich­tin­gen­dienst SBU een hoofd­rol weg­ge­legd voor ge­ne­raal-ma­joor Ser­gej Ni­ko­la­je­v­tisj Pe­tro­v­ski. De ho­ge of­fi­cier van Poe­tins mi­li­tai­re ge­hei­me dienst GROE sloot zich in april vo­rig jaar, ruim drie maan­den voor het neer­ha­len van vlucht MH17, aan bij de se­pa­ra­tis­ten. „Na­dat ik was af­ge­zwaaid uit het Rus­si­sche le­ger.”

Voor Ne­der­land, lei- der in het on­der­zoek naar de aan­slag, is het ui­ter­ma­te pijn­lijk dat de Oe­kra­ïen­se SBU naar ei­gen zeg­gen al veel eer­der met de naam van Pe­tro­v­ski naar bui­ten trad.

OM wacht­te met open­ba­ren tap

AMSTERDAM • De in­druk wordt ge­wekt dat het OM be­wijs van Mos­kou­se be­trok­ken­heid bij de aan­slag op vlucht MH17 op een pre­sen­teer­blaad­je kreeg aan­ge­bo­den, maar tot af­ge­lo­pen maan­dag wacht­te voor die op­na­men de we­reld in te stu­ren.

En dan nog met het no­di­ge voor­be­houd; in de tap is de be­groe­ting door ge­ne­raal-ma­joor Ser­gej Pe­tro­v­ski’s ge­spreks­part­ner met zijn twee­de naam ’Ni­ko­la­je­vitsj’ weg­ge­piept. Vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie on­her­ken­baar ge­maakt, van­we­ge de „vei­lig­heid van per­so­nen op de op­na­men”.

Een woord­voer­der van het Lan­de­lijk Par­ket kan de naam van ge­ne­raal-ma­joor Pe­tro­v­ski „be­ves­ti­gen, noch ont­ken­nen”. Het OM laat we­ten dat er sinds de ge­spreks­op­na­men maan­dag open­baar wer­den „tien­tal­len tips van­uit Oe­kra­ï­ne zijn bin­nen­ge­ko­men”. Of ook Rus­si­sche in­for­ma­tie werd ver­gaard, wil men niet zeg­gen.

Op de jus­ti­tie­ta­pe zou het Pe­tro­v­ski zijn die te­gen ge­spreks­part­ner Boer­jat zegt: „Hij hoeft niet te wor­den ver­stopt, hij gaat met­een daar­heen.” En: „Is het wat ik denk?” Boer­jat: „Ja, ja, ja, een Buk.”

Eer­der al was uit de woor­den van een an­de­re voor­ma- li­ge ho­ge Rus­si­sche in­lich­tin­gen­of­fi­cier op te ma­ken dat het Krem­lin di­rect be­trok­ken is bij de aan­slag op vlucht MH17. Mos­kou doet al­le ver­meen­de be­wijs­ma­te­ri­aal over de vlieg­ramp uit Oe­kra­ïen­se ko­ker af als „leu­gens van de fas­cis­ten uit Kiev”. Het Krem­lin houdt vast aan de le­zing dat een Soechoj-straal­ja­ger van Oe­kra­ï­ne de Boei­ng 777 bo­ven het ge­hucht Gra­bo­vo met een ra­ket neer­haal­de.

In de oor­log tus­sen Oe­krai­ne en de Rus­si­sche Fe­de­ra­tie ma­ken bei­de par­tij­en ge­bruik van pro­pa­gan­da en hal­ve waar­he­den.

Op de jus­ti­tie­ta­pe zou het Pe­tro­v­ski zijn die te­gen ge­spreks­part­ner Boer­jat zegt: „Hij hoeft niet te wor­den ver­stopt, hij gaat met­een daar­heen.” En: „Is het wat ik denk?” Boer­jat: „Ja, ja, ja, een Buk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.