Goog­le wil be­pa­len wat in­ter­net­ter leest

Techreu­zen zet­ten uit­ge­vers mes op de keel

De Telegraaf - - Dft - door Rob Goos­sens

PALO AL­TO • Goog­le wil in­ter­net­ten op mo­bie­le ap­pa­ra­ten snel­ler ma­ken. Dat heeft meer met de in­kom­sten uit ad­ver­ten­ties te ma­ken dan met ge­bruiks­ge­mak.

De­ze week in­tro­du­ceer­de het Ame­ri­kaan­se be­drijf het pro­ject Ac­ce­le­ra­ted Mo­bi­le Pa­ges. Hier­mee ver­wacht het de laad­tijd van web­pa­gi­na’s op mo­bie­le te­le­foons tot wel 85% te ver­snel­len.

Daar­mee volgt het Fa­ce­book en Ap­ple. Bei­de lan­ceer­den eer­der pro­jec­ten die be­doeld zijn om ge­mak­ke­lij­ker en snel­ler toe­gang te ge­ven tot het in­ter­net.

Dit zou goed moe­ten zijn voor uit­ge­vers. Want hoe lan­ger een pa­gi­na laadt, hoe gro­ter de kans dat een be­zoe­ker af­haakt.

Toch is niet ie­der­een ge­luk­kig met de­ze ont­wik­ke­lin­gen. Uit­ge­vers die mee­doen, wor­den ge­dwon­gen de voor­waar­den te ac­cep­te­ren.

Waar­om is dit dan zo be­lang­rijk voor Goog­le, Ap­ple en Fa­ce­book? Dat heeft al­les te ma­ken met de op­komst van ad bloc­kers. Steeds meer in­ter­net­ters down­lo­a­den soft­wa­re om ad­ver­ten­ties te blok­ke­ren. Dat is uit er­ger­nis over de ad­ver­ten­ties zelf, maar ook om­dat al die on­ge­vraag­de extra’s het la­den van pa­gi­na’s ver­tra­gen.

Met na­me voor Goog­le zijn ad­ver­ten­tie-in­kom­sten van le­vens­be­lang. Het be­drijf dreef hier af­ge­lo­pen jaar voor 89% op. Dus werd het ge­dwon­gen om met een ant­woord te ko­men. Dat zijn die Ac­ce­le­ra­ted Mo­bi­le Pa­ges.

De­ze tech­niek zorgt er­voor dat pa­gi­na’s min­der zwaar zijn. Ver­vol­gens wor- den ze in blok­ken ge­la­den. Om­dat de ad­ver­ten­ties pas als laat­ste ko­men, hoopt Goog­le dat ge­brui­kers hier­door geen ad bloc­ker meer zul­len in­stal­le­ren.

Daar­voor is het wel be­lang­rijk dat in­ter­net­ters op zo’n ver­snel­de web­si­te te­recht­ko­men. Hoe­wel Goog­le hier­over geen me­de­de­lin­gen doet, is de ver­wach­ting dat zul­ke pa­gi­na’s voor­rang krij­gen op an­de­re zoek­re­sul­ta­ten.

Uit­ge­vers ha­len tien­tal­len pro­cen­ten aan ver­keer via Goog­le. Als ze wei­ge­ren mee te doen, lo­pen ze het ri­si­co dat ver­keer te ver­lie­zen.

De vraag is wel of de zoek­ma­chi­ne hier toe­stem­ming voor krijgt. Toe­zicht­hou­ders heb­ben Goog­le al in het vi­zier van­we­ge ver­ge­lijk­ba­re kop­pe­lin­gen.

In Rus­land leed het be- drijf de­ze week nog een ge­voe­li­ge ne­der­laag. Te­le­foon­fa­bri­kan­ten die de Play Sto­re van Goog­le op hun te­le­foon wil­len zet­ten, wor­den ge­dwon­gen ook met­een een aan­tal an­de­re Goog­le-ap­pli­ca­ties te in­stal­le­ren. De apps van con­cur­ren­ten zijn uit­druk­ke­lijk niet toe­ge­staan. Ook mo­gen ze geen an­de­re zoek­ma­chi­ne als standaard in­stel­len.

Dat was te­gen het ze­re been van Yandex, de groot­ste zoek­ma­chi­ne van het land. Die span­de een rechts­zaak aan en won. Goog­le moet zijn voor­waar­den aan­pas­sen. Als het dat niet doet, krijgt het een for­se boe­te. Die be­draagt 15% van de om­zet in het groot­ste land ter we­reld.

Voor het be­drijf is dat niet het groot­ste pro­bleem. In lan­den die geen wes­ter­se te­kens ge­brui­ken, heb­ben lo­ka­le con­cur­ren­ten een gro­ter markt­aan­deel. In Chi­na is dat Bai­du. In Rus­land is dat Yandex.

In Eu­ro­pa heeft het ech­ter een aan­deel van 90%, waar­mee het ef­fec­tief mo­no­po­list is. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie is met een soort­ge­lij­ke zaak be­zig als de Rus­sen. Volgt daar­uit ook een ver­ge­lijk­ba­re uit­spraak, dan ver­liest Goog­le veel geld.

De Eu­ro­pe­se waar­schu­wings­scho­ten moe­ten de zoek­gi­gant in het ga­reel hou­den.

Nieu­we tech­niek ver­snelt web

FO­TO BLOOM­BERG

Ge­se­lec­teer­de me­dia krij­gen bin­nen­kort waar­schijn­lijk voor­rang in de zoek­ma­chi­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.