But­ler-app voor Utrecht­se ou­de­ren

De Telegraaf - - BINNENLAND - door Jes­si­ca Bo­de

UTRECHT • Utrecht­se ou­de­ren zijn uit­ver­ko­ren om een nieu­we ’but­le­rapp’ voor de ta­blet en smartpho­ne te tes­ten. De app helpt bij het lan­ger zelf­stan­dig thuis wo­nen.

De ge­per­so­na­li­seer­de en spraak­ge­stuur­de app Alfred moet 65-plus­sers met al­ler­lei da­ge­lijk­se be­zig­he­den en be­lem­me­rin­gen van dienst zijn. „Hij ver­telt je wan­neer me­di­cij­nen in­ge­no­men moe­ten wor­den, maar je kunt hem ook vra­gen of er dit week­end nog iets leuks te doen is. Om­dat Alfred al weet dat je bij­voor­beeld van kla­ver­jas­sen houdt, zal hij naar een kaart­avond in de buurt zoe­ken”, ver­telt Sa­bi­ne Pool van het Ou­de­ren­fonds.

Sa­men met tien an­de­re par­tij­en in Eu­ro­pa is het Ou­de­ren­fonds be­trok­ken bij de ont­wik­ke­ling. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie treedt op als fi­nan­cier en vol­gend jaar moet de app af zijn. „We la­ten juist ou­de­ren tes­ten, om­dat zij straks ook de ge­brui­kers zijn. Ook Duit­se en Franse ou­de­ren zit­ten in het test­pa­nel.”

Van­we­ge de ho­ge zorg­kos­ten wordt van ou­de­ren ver­wacht dat ze steeds lan­ger zelf­stan­dig thuis wo­nen. Maar dat gaat voor de een mak­ke­lij­ker dan voor de an­der. Som­mi­gen be­we­gen te wei­nig of ver­een­za­men en ko­men de deur niet meer uit en an­de­ren ver­ge­ten af en toe klei­ne din­ge­tjes. Daar­om zal Alfred je soms vra­gen of je een dans- of ba­lan­ceer­spel­le­tje wil doen of hel­pen bij het on­der­hou­den van so­ci­a­le con­tac­ten. Hij kan bij­voor­beeld op com­man­do af­spraak­jes ma­ken met buurt­ge­no­ten.

Maar gaat een smartpho­ne of ta­blet wel sa­men met ou­de­ren? Vol­gens het Ou­de­ren­fonds wel. „Meer ou­de­ren ge­brui­ken zo’n ap­pa­raat dan de mees­te men­sen den­ken. Ve­len heb­ben hulp van (klein)kin­de­ren, an­de­ren gaan op cur­sus.”

De 71-ja­ri­ge Ka­rin Snier ziet het wel zit­ten. „Het is ei­gen­lijk je per­soon­lij­ke as­sis­tent, die je hier en daar helpt waar je het zelf even ver­geet.”

FOTO MENNO BAUSCH

Ka­rin Snier (71) is een van de tes­ters van een spe­ci­a­le app voor ou­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.