JAAP VAN DUIJN On­af­han­ke­lijk

De Telegraaf - - Dft -

Drag­hi in niet on­af­han­ke­lijk

C en­tra­le ban­ken wor­den ge­acht on­af­han­ke­lijk te zijn. On­af­han­ke­lijk van wie? Van re­ge­rin­gen die graag hun schul­den ge­fi­nan­cierd en af­ge­lost zien en die daar­om een la­ge ren­te en een ho­ge in­fla­tie wel kun­nen ge­brui­ken.

Vroe­ger had je lijst­jes van lan­den, ge­rang­schikt naar de ma­te waar­in de cen­tra­le bank van dat land on­af­han­ke­lijk was. Duits­land en Ne­der­land ein­dig­den stee­vast er­gens bo­ven­aan, de lan­den van Zuid-Eu­ro­pa ston­den al­tijd la­ger op de lijst. Toen de ECB eind ja­ren ne­gen­tig van de vo­ri­ge eeuw van start ging, was er bij som­mi­gen de vrees dat de cen­tra­le bank van de eu­ro­zo­ne mis­schien wel eens een te streng be­leid zou kun­nen gaan voe­ren, al­leen maar om te de­mon­stre­ren hoe on­af­han­ke­lijk hij wel was.

Maar on­der Drag­hi (ECB-pre­si­dent sinds no­vem­ber 2011) is het om­ge­keer­de ge­beurd. In plaats van prijs­sta­bi­li­teit na te stre­ven, wil de­ze ECB juist in­fla­tie. In plaats van lan­den met zijn ren­te­be­leid bij de les te hou­den, krij­gen schul­de­na­ren bij de­ze ECB geld toe. De Ita­li­aan­se re­ge­ring, die een staats­schuld van 133% van het bbp met zich mee­torst, zal heel te­vre­den zijn met de Ita­li­aan Drag­hi als pre­si­dent van de cen­tra­le bank. De ECB van Drag­hi is geen on­af­han­ke­lijk in­sti­tuut, maar een ver­leng­stuk van de re­ge­rin­gen van ho­ge­schul­den­lan­den.

Be­hal­ve de­ze fun­da­men­te­le te­kort­ko­ming zijn er nog drie an­de­re we­zen­lij­ke pro­ble­men met de hui­di­ge ECB. Het eer­ste is dat het be­leid van de ECB ge­ba­seerd is op the­o­rie­ën die aan­toon­baar in strijd zijn met de eco­no­mi­sche prak­tijk. An­ders dan Drag­hi be­weert leidt de­fla­tie he­le­maal niet tot uit­stel van be­ste­din­gen van con­su­men­ten en is er geen en­ke­le re­den om in­fla­tie na te stre­ven (ze­ker niet na­dat cen­tra­le ban­ken in de he­le we­reld vijf­tig jaar lang be­zig zijn ge­weest om de in­fla­tie te be­teu­ge­len). En an­ders dan Drag­hi ver­on­der­stelt leidt ren­te­da­ling he­le­maal niet tot meer in­ves­te­rin­gen. Als het wel zo was, zou­den be­drij­ven nu meer moe­ten in­ves­te­ren dan ooit te­vo­ren.

Het twee­de, zeer ern­sti­ge pro­bleem is dat het be­leid van de ECB re­sul­teert in een to­ta­le ont­wrich­ting van de eco­no­mie. Ri­si­co heeft geen prijs meer. Er is geen en­ke­le sti­mu­lans voor schul­den­lan­den om or­de op za­ken te stel­len. Pen­si­oen­fond­sen zijn door het ren­te­be­leid van de ECB in gro­te moei­lijk­he­den ge­ko­men. Op de fi­nan­ci­ë­le mark­ten heeft de ECB lucht­bal­lon­nen op­ge­bla­zen die eer­der vroe­ger dan la­ter met een klap uit­een zul­len bar­sten. Drag­hi is de om­ge­keer­de Ro­bin Hood: hij steelt van de ar­men en geeft aan de rij­ken.

Het der­de pro­bleem is mis­schien wel het meest fnui­ken­de. Het op­tre­den van de ECB ont­trekt zich aan ie­de­re vorm van de­mo­cra­ti­sche con­tro­le. Een mi­nis­ter moet voor ie­der wis­se­was­je naar de Ka­mer ko­men, maar Drag­hi kan on­ge­kend ris­kan­te ex­pe­ri­men­ten, met ge­heel on­voor­zien­ba­re ge­vol­gen, uit­voe­ren zon­der daar­voor ter ver­ant­woor­ding te wor­den ge­roe­pen. Het is hoog tijd om de­ze man te stop­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.