’Stap ín je com­fort­zo­ne’

De Telegraaf - - DFT - door Pa­ola van de Vel­de

• Zo­veel mo­ge­lijk HOU­TEN men­sen la­ten doen waar­voor ze ’ge­bak­ken’ zijn. Dat is de mis­sie van Hel­ma Lie­ber­werth, ban­ket­bak­kers­doch­ter en ont­wik­ke­laar van Qu­a­ning, een nieuwe be­ge­lei­dings­me­tho­diek, die ge­bruik maakt van kwan­tum­in­for­ma­tie. „Men­sen moe­ten niet uít, maar juist in hun com­fort­zo­ne stap­pen.”

„Ik ge­loof dat elk mens op de we­reld komt om­dat hij of zij iets unieks heeft bij te dra­gen. De eer­ste tien jaar van je le­ven zijn daar­bij cru­ci­aal. Daar­in leer je de levenslessen die jou voor­be­rei­den op de ta­ken die je hier te doen hebt”, zegt Lie­ber­werth, die haar loop­baan als te­le­fo­nis­te en se­cre­ta­res­se be­gon.

Zelf is ze ge­bo­ren in een ge­zin van vijf kin­de­ren. „Ik ben een na­ko­mer­tje. Daar­door heb ik ge­leerd goed te ob­ser­ve­ren. Ook moest ik wel in­no­va­tief zijn, om mijn broers en zus­sen te eve­na­ren. Daar pluk in nu nog ie­de­re dag de vruch­ten van. Men­sen op de juis­te werk­plek krij­gen, het on­zicht­ba­re zicht­baar ma­ken, daar­voor ben ik ge­bak­ken.”

Ze­ven jaar lang werk­te zij - sa­men met haar man Fred, tal van ex­perts op di­ver­se vak­ge­bie­den - aan Qu­a­ning, een in­ten­sie­ve coa­chings- me­tho­diek die werk­ge­re­la­teer­de pro­ble­men kan op­los­sen. De ba­sis is soft­wa­re die oor­spron­ke­lijk af­kom­stig is uit de na­tuur­ge­nees­kun­de, waar­bij een al­go­rit­me een dis­ba­lans in het li­chaam be­re­kent en op­spoort. „We heb­ben de soft­wa­re zo aan­ge­past dat het ook toe­pas­baar is op werk­ne­mers en or­ga­ni­sa- ties”, ver­telt Lie­ber­werth.

Ja­ren­lang werk­te ze als trai­ner en coach. „Maar wat me te­gen be­gon te staan en ook frus­treer­de, was dat coa­ching wel op kor­te ter­mijn hielp, maar niet blij­vend. Veel men­sen val­len na ver­loop van tijd weer in hun ou­de ge­woon­ten en valkui­len.”

Vol­gens Lie­ber­werth geeft haar me­tho­de wel een blij­vend re­sul­taat. No­ta bene bin­nen maxi­maal ze­ven we­ken, want zo­lang duurt elk tra­ject. „Daar geef ik per­soon­lijk ga­ran­tie op”, stelt ze zelf­ver­ze­kerd. In- mid­dels wer­ken er 20 zo­ge­he­ten Qua­ners in Ne­der­land vol­gens haar me­tho­diek. In de toe­komst kun­nen dat er maxi­maal 600 wor­den. „We ho­pen straks 1% van de coa­chings- en con­sul­tan­cy­markt te be­slaan.”

Het be­drijf werkt vol­gens een fran­chi­se-con­cept. „Want al­leen op die ma­nier kan ik de kwa­li­teit­waar­bor- gen en de ga­ran­tie op blij­vend suc­ces in­los­sen”, zegt Lie­ber­werth. On­der haar fran­chi­sers be­vindt zich ook pr-man en coach Bart Maus­sen, me­de-ei­ge­naar van de Amsterdam Fas­hi­on­Week, die mid­dels Qu­a­ning ver­mo­gen­de fa­mi­lies en fa­mi­lie­be­drij­ven be­ge­leidt.

„Wij doen ook as­ses­ments, team­ver­be­te­ringstra­jec­ten en be­drijfs­ana­ly­ses. Een on­ver­vul­de be­drijfs­in­ten­tie - het idee waar­mee de op­rich­ter des­tijds de boel is ge­start - ma­ni­fes­teert zich in ma­ti­ge om­zet, ver­lies van ef­fi­ci­en­cy en ver­min­de­ring van het klan­ten­be­stand. Ons al­go­rit­me kan het on­der­lig­gen­de pro­bleem op­spo­ren, waar­na er doel­ge­richt aan een op­los­sing ge­werkt kan wor­den.”

„Te­gen­woor­dig is in veel be­drij­ven de trend dat me­de­wer­kers uit­ge­daagd wor­den om uit hun com­fort­zo­ne te ko­men, maar daar ge­loof ik niet in. Ook denk ik ab­so­luut niet dat ie­der­een maar kan wor­den wat hij wil. Juist niet! De be­doe­ling is dat je doet waar­voor je in de wieg ge­legd bent. Al­leen dan word je ge­luk­kig en ben je het meest suc­ces­vol.”

Soft­wa­re helpt coach

FOTO MA­RI­AN­NE DRIES­SEN

Hel­ma Lie­ber­werth in ge­sprek: „Ik ben een na­ko­mer­tje en heb daar­door ge­leerd goed te ob­ser­ve­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.