WA­TER UIT DE ZON...

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Pa­ola van de Vel­de

’Vol­gen­de stap is glet­sjer in woes­tijn’

Zoet wa­ter ma­ken dank­zij zonne-ener­gie. De Haag­se kun­ste­naar Ap Ver­heg­gen, die eer­der al beel­den op een ijs­berg in Groen­land plaatste, be­wijst dat het kan. Zijn sculp­tuur SunGla­cier (DC01) is een op zon­ne­pa­ne­len en een con­den­sor aan­ge­slo­ten fon­tein die zijn ei­gen wa­ter ’oogst’ uit de lucht. „Mijn am­bi­tie is een glet­sjer te bou­wen in de woes­tijn.”

O p het ter­ras van het Sche­ve­ning­se Mu­se­um Beel­den aan Zee, waar zijn baan­bre­ken­de kunst­werk tot en met 2 ok­to­ber is te zien, legt hij uit hoe zijn sculp­tuur werkt. „Kijk, met twee zon­ne­pa­ne­len wor­den twee ac­cu’s ge­voed. Zo­dra de­ze vol zijn, ge­ven zij hun stroom af aan de sculp­tuur, waar­aan een con­den­sor en een wa­ter­pomp zijn ge­kop­peld. De­ze zuigt voch­ti­ge lucht naar bin­nen, die wordt be­vro­ren op een spi­raal.”

„Een keer in de twin­tig mi­nu­ten ont­dooit die spi­raal. Als er vol­doen­de smelt­wa­ter is, spuit de wa­ter­pomp via de hou­ten sculp­tuur het re­ser­voir leeg. Hoe war­mer het wordt, hoe be­ter de fon­tein het doet. Als het be­wolkt is, werkt hij van­zelf­spre­kend min­der goed. Maar van­af 20 gra­den is er el­ke 50 mi­nu­ten een fer­me wa­ter­straal te zien. En als het nog war­mer wordt, draait hij he­le­maal als een tie­re­lier.”

Met een team van tech­ni­ci heeft Ver­heg­gen ja­ren­lang aan het pro­ject ge­werkt. „In een fa­brieks­hal in Zoe­ter­meer heb­ben we een kli­maat­la­bo­ra­to­ri­um ge­bouwd waar we tal van ex­pe­ri­men­ten heb­ben ge­daan. Daar heb­ben we de­ze tech­no­lo­gie ont­wik­keld”, ver­telt de kun­ste­naar. „Maar hoe ver­nuf­tig de tech­niek ook is, nie­mand heeft de wer­king van mijn sculp­tuur in de hand. Al­leen de na­tuur be­paalt hoe­veel wa­ter er kan wor­den ge­maakt.”

Ver­heg­gen wil met zijn kunst­werk men­sen hoop bie­den op een po­si­tie­ve toe­komst en on­der­ne­mers in­spi­re­ren tot de ont­wik­ke­ling van nieu­we pro­duc­ten. „Vol­gens mij heeft het wei­nig zin om steeds te blij­ven vech­ten het kli­maat te ver­an­de­ren. De op­war­ming van de aar­de is een feit. We moe­ten ook kun­nen ac­cep­te­ren dat din­gen nu een­maal ver­an­de­ren en ons ra­zend­snel aan­pas­sen aan die nieu­we wer­ke­lijk­heid.”

„Ik wil het on­mo­ge­lij­ke mo­ge­lijk ma­ken. De­ze sculp­tuur is wat mij be­treft nog maar een eer­ste stap. Ik heb nu een im­puls ge­ge­ven om op een an­de­re ma­nier te den­ken en laat op be­perk­te schaal zien wat de mo­ge­lijk­he­den zijn om wa­ter uit zon­ne­schijn te ma­ken. Ik ben er­van over­tuigd dat dit on­der­ne­mers zal prik­ke­len.”

Er zijn, vol­gens de kun­ste­naar, ook niet veel an­de­re al­ter­na­tie­ven. „Ja, je kunt zee­wa­ter ont­zou­ten en daar zoet drink­wa­ter van ma­ken. Maar wat moe­ten men­sen doen die in het bin­nen­land, ver van de zee, wo­nen? Die zul­len op een an­de­re ma­nier aan schoon drink­wa­ter moe­ten ko­men. Voor hen kan so­lar­tech­no­lo­gie be­slist uit­komst bie­den.”

Het beeld, dat meer dan 2,5 me­ter hoog is, is gro­ten­deels op­ge­bouwd uit rood ce­der­hout. „Een­vou­dig ma­te­ri­aal dat uit­ste­kend be­stand is te­gen vocht”, zegt Ver­heg­gen.

De dy­na­mi­sche vorm van het werk is ge­ba­seerd op spat­tend wa­ter, maar doet ook den­ken aan een fu­tu­ris­ti­sche stad. „Het plan is ge­maakt om de­ze sculp­tuur in ok­to­ber naar de Sa­ha­ra te bren­gen, om daar wa­ter te cre­ë­ren. Mijn ul­tie­me droom is om een glet­sjer in de woes­tijn te bou­wen. Het is dat re­vo­lu­ti­o­nai­re idee waar­mee in 2010 dit pro­ject, dat ik ove­ri­gens he­le­maal zelf heb ge­fi­nan­cierd, fei­te­lijk is ont­staan.”

En in­mid­dels denkt de kun­ste­naar al­weer ver­der. „Wat kun­nen we nog meer doen? Ik ver­wacht dat we op ter­mijn een smel­ten­de glet­sjer op­nieuw kun­nen be­vrie­zen met de voort­zet­ting van de­ze tech­no­lo­gie. De­zelf­de zon en warm­te die er nu juist ver­ant­woor­de­lijk voor zijn dat het ijs smelt, kun­nen dan wor­den in­ge­zet om de boel weer te be­vrie­zen.”

AR­TIST IMPRESSION

Het is nu nog toe­komst­mu­ziek, maar de Haag­se kun­ste­naar Ap Ver­heg­gen droomt er al wel van: een glet­sjer bou­wen in de woes­tijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.