Old­ti­mer mag toch een beurt

Ga­ra­gist om­zeilt mi­li­eu­zo­ne

De Telegraaf - - Binnenland - door Ger­da Fran­ken­huis

ROT­TER­DAM Met angst en be­ven zag de 76-ja­ri­ge ga­ra­ge­hou­der Her­man Ha­mer de in­voe­ring van de mi­li­eu­zo­ne in Rot­ter­dam te­ge­moet, maar de ge­meen­te is hem te hulp ge­scho­ten.

Even dacht hij zijn be­drijf aan de Wa­len­burg­weg, dat al veer­tig jaar is ge­spe­ci­a­li­seerd in het on­der­hou­den, re­pa­re­ren en res­tau­re­ren van ou­de En­gel­se au­to’s zo­als MG, moest op­doe­ken om­dat ou­de­re au­to’s niet meer wel­kom zijn in de mi­li­eu­zo­ne.

„Maar na maan­den­lang over­leg kwam de ge­meen­te met een op­los­sing. Ik kan nu voor ben­zi­ne­au­to's van voor 1 ju­li 1992 die niet meer wel­kom zijn in de noord­kant van de stad een ont­hef­fing vra­gen. De klan­ten krij­gen geen boe­te. Ik meld de wa­gens waar­voor een af­spraak is ge­maakt in mijn ga­ra­ge via in­ter­net aan. Ik ben enorm blij met de­ze op­los­sing. Je kunt veel zeg­gen over de mi­li­eu­zo­ne die in mijn ogen een far­ce is, maar de ge­meen­te is nu wel met een op­los­sing ge­ko­men”, ver­telt Ha­mer op­ge­lucht.

Hij is nu be­zig om zijn klan­ten op de hoogte te bren­gen van de op­los­sing. ,,Het is een heel kar­wei. Ik heb na­tuur­lijk ook old­ti­mers in on­der­houd die ou­der zijn dan veer­tig jaar. Die zijn ge­woon wel­kom in de mi­li­eu­zo­ne. Maar ik heb ook klan­ten die een iets jon­ge­re wa­gen heb­ben, die moet ik nu al­le­maal een brief­je stu­ren”, ver­telt Ha­mer, die op jaar­ba­sis zo’n 250 au­to’s on­der­houdt. ,,Ruim tach­tig pro­cent van het klan­ten­be­stand be­staat uit au­to’s die de mi­li­eu­zo­ne niet meer in mo­gen.”

Voor­als­nog gaat het om een op­los­sing van nog drie maan­den. Daar­na wordt de af­spraak ge­ë­va­lu­eerd. Ha­mer ziet het ech­ter zon­nig in. „Het gaat naar mijn idee hart­stik­ke goed zo.” De kras­se ze­ven­ti­ger werkt nog da­ge­lijks in zijn ga­ra­ge. „Ik werk nog steeds om­dat ik geen pen­si­oen heb op­ge­bouwd, daar­naast vind ik het ook leuk om te doen.”

De ge­meen­te Rot­ter­dam stelt in veel meer in­di­vi­du­e­le ge­val­len die an­ders door de mi­li­eu­zo­ne fi­nan­ci­eel in de pro­ble­men zou­den ra­ken maat­werk te heb­ben ge­le­verd.

„We heb­ben on­ze ui­ter­ste best ge­daan om tot een op­los­sing met de­ze men­sen te ko­men. Zo heb­ben 95 be­drij­ven een lang­du­ri­ge ont­hef­fing ge­kre­gen van­we­ge be­drijfs­eco­no­mi­sche om­stan­dig­he­den”, zegt een woord­voer­der van de ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Pex Lan­gen­berg. „De wet­hou­der heeft al eer­der ge­steld dat nie­mand fail­liet gaat door de mi­li­eu­zo­ne.”

FO­TO JOEP VAN DER PAL

Her­man Ha­mer (76) heeft een re­ge­ling ge­trof­fen voor zijn old­ti­mer­ga­ra­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.