Ne­der­land­se mu­ziek in heel­al

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Ari­an­ne Man­tel

Als er bui­ten­aards le­ven be­staat, dan is het te ho­pen dat de bij­zon­de­re elek­tro­ni­sche mu­ziek van Ro­land Kuit ge­waar­deerd wordt. Want zijn werk zal tot in de on­ein­dig­heid in het heel­al te ho­ren zijn.

De mu­ziek van de Ne­der­land­se com­po­nist en klan­kon­der­zoe­ker Ro­land Kuit is na­me­lijk door NASA uit­ge­ko­zen om mee de ruim­te in te gaan, waar de klan­ken tot in de eeu­wig­heid te ho­ren zul­len zijn. ,,Het geeft mij een ge­voel van ne­de­rig­heid en on­ster­fe­lijk­heid.”

Op 8 sep­tem­ber ver­trekt de Osi­ris-rex van­af Ca­pe Cana­ver­al rich­ting de as­teroi­de Ben­nu. De­ze as­te­ro­ï­de komt van­uit de oer­knal de kant van de aar­de op. We­ten­schap­pers ho­pen er mon­sters te kun­nen ne­men die licht wer­pen op het ont­staan van het be­gin van het le­ven. Ook kij­ken ze of er mo­ge­lijk een ge­vaar is dat de as­te­ro­ï­de in de 22ste eeuw botst met on­ze aar­de.

Ro­land: ,,Maar te­ge­lijk met ruim­te­mis­sies vindt NASA kunst in de ruim­te ook be­lang­rijk. Al met de eer­ste Apol­lo­reis ging er een gram­mo­foon­plaat mee met een toe­spraak er­op van de voor­zit­ter van de Ver­e­nig­de Na­ties. Ook voor de­ze mis­sie deed NASA in ja­nu­a­ri een op­roep aan kun­ste­naars en com­po­nis­ten om werk mee te ge­ven. Tot mijn ver­ras­sing kreeg ik on­langs te ho­ren dat mijn mu­ziek mee de ruim­te in­gaat.”

Ro­land is ver­eerd uit­ver­ko­ren te zijn. ,,Ik heb geen kin­de­ren, ik zie mijn kunst als mijn kind­jes. Het is nu net als­of er een kind uit­vliegt.”

Het ge­luid van Ro­land is op een chip ge­zet en gaat mee de son­de in en zal op Ben­nu wor­den ach­ter­ge­la­ten. Ook staan er foto’s op van kunst­wer­ken en Ro­lands klan­kon­der­zoek naar ge­luid en het ge­bruik van klan­ken voor com­po­si­ties. ,,Zo is er Ja­pans fluit­ge­luid te ho­ren. Niet een ech­te Ja­pan­se fluit, maar via de com­pu­ter ge­con­stru­eerd ge­luid. Ook hoor je een baan af­leg­gen­de ruis en een soort con­stan­te wolk van da­len­de toon­tjes.”

De lan­ce­ring op 8 sep­tem­ber gaat Ro­land ui­ter­aard nauw vol­gen. ,,Ook al heb ik het dan erg druk; ik ben dan in En­ge­land op een ge­luids­con­fe­ren­tie waar ik een le­zing houd.”

FOTO KARIN SCHOMAKER

Een com­po­si­tie van Ro­land Kuit gaat 8 sep­tem­ber met NASA mee de ruim­te in en wordt dan ech­te spa­ce­mu­ziek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.