Zee­ën van vis

Quo­ta Noord­zee wer­ken

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - door Mi­ke Mul­ler

AM­STER­DAM We kun­nen on­ge­stoord vis uit de Noord­zee eten. De mees­te vis­be­stan­den in de Noord­zee doen het na­me­lijk uit­ste­kend, con­clu­deert de In­ter­na­ti­o­na­le Raad voor On­der­zoek der Zee.

Uit het meest re­cen­te on­der­zoek blijkt dat de Noord­zee bar­stens­vol vis zit. Met na­me de hoe­veel­heid schol is de laat­ste ja­ren ex­plo­sief ge­ste­gen. De goe­de vis­stan­den ko­men voor­al door de aan­hou­dend la­ge vis­se­rij­druk, den­ken de we­ten­schap­pers die de Eu­ro­pe­se Raad van Vis­se­rij­mi­nis­ters ad­vi­se­ren bij het vast­stel­len van de nieu­we vangst­quo­ta.

In de Noord­zee kan bij­na over de hoe­veel­heid schol wor­den ge­lo­pen: sinds 1957 heeft er nog nooit zo veel vol­was­sen schol ge­zwom­men.

Toch mag er ko­mend jaar iets min­der op die plat­vis wor­den ge­vist, tot er­ger­nis van de vis­sers die met de jong­ste we­ten­schap­pe­lij­ke rap­por­ten in de hand wij­zen op de ster­ke toe­na­me. In to­taal zwemt er nu 950.000 ton schol.

„Onac­cep­ta­bel”, vindt di­rec­teur Pim Vis­ser van Vis­ned, de or­ga­ni­sa­tie van kot­ter­vis­sers. „Het schol­be­stand is nog nooit zo groot ge­weest als nu.”

AM­STER­DAM De Noord­zee puilt niet al­leen uit van de schol. Het gaat ook bij­zon­der goed met de Noord­zee­tong.

Zo goed gaat het zelfs met de de­li­ca­tes­se, dat vis­sers vol­gend jaar vijf­tien pro­cent ex­tra van de vis­sen mo­gen op­vis­sen (14.187 ton). Het be­stand Noord­zee­ha­ring blijft even­eens ge­zond met een om­vang van zo’n twee mil­joen ton vol­was­sen ha­ring. Er wordt ge­ad­vi­seerd vol­gend jaar maxi­maal 459.000 ton ha­ring te van­gen.

Ka­bel­jauw

Hoe­wel in 2006 bij­na geen ka­bel­jauw meer te vin­den was in de Noord­zee, is het her­stel bin­nen tien jaar bij­na be­reikt, schrij­ven de on­der­zoe­kers. De for­se be­per­kin­gen die aan de vis­se­rij zijn op­ge­legd lij­ken nu vruch­ten af te wer­pen: vo­rig jaar be­vond het be­stand zich weer bo­ven het vei­li­ge mi­ni­mum dat no­dig is om voort­plan­ting te bor­gen. De­ze po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling heeft zich voort­ge­zet en daar­door is de grens van ’vol­le­dig ge­zond’ bij­na be­reikt.

Di­rec­teur Pim Vis­ser van Vis­ned is na­mens de kot­ter­vis­sers blij met de nieu­we we­ten­schap­pe­lij­ke in­zich­ten.

Vis­ser: „Be­hal­ve dat het goed gaat met vis­be­stan­den, rap­por­te­ren de vis­sers ook an­de­re po­si­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen op de Noord­zee. Zo za­gen zij af­ge­lo­pen week een groep wal­vis­ach­ti­gen op de Dog­gers­bank en wer­den Texel­se kot­ters on­der de En­gel­se kust be­ge­leid door op­sprin­gen­de dol­fij­nen. Een in­di­ca­tie dat het met de ge­zond­heid en de bi­o­di­ver­si­teit in de Noord­zee ook heel goed gaat.”

In geen zes­tig jaar zo­veel schol

Vis­sers ba­len dat er min­der schol mag wor­den ge­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.