Ki­ki Ber­tens:

’De rust en het over­zicht wa­ren er niet’

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - Halep zet Ne­der­land­se op Wimbledon de voet dwars door Tij­men Lens­ink

LON­DEN • On­be­zorgd aan­val­len of toch te­rug stap­pen en af­wach­ten? Het was de twij­fel die gis­ter­mid­dag re­geer­de bij Ki­ki Ber­tens op het Cen­tre Court van Wimbledon. Heel ver zat de Ne­der­land­se niet af van Si­mo­na Halep, maar een plek in de vier­de ron­de doem­de nooit op aan de ho­ri­zon. De num­mer vijf van de we­reld bleek met 4-6 en 3-6 te sterk.

Van­uit de Roy­al Box za­gen ook sport­hel­den als Jo­hn McEn­roe, Da­vid Beck­ham, en een aan­tal van de En­gel­se we­reld­kam­pi­oe­nen voet­bal van 1966 dat Ber­tens in de eer­ste nog te­rug­kwam van een 4-2 ach­ter­stand. In het ver­volg was het steeds net niet voor de num­mer 28 van de we­reld­rang­lijst. Ber­tens speel­de te on­rus­tig om het de Roe­meen­se echt las­tig te ma­ken. Tot frus­tra­tie van de Wa­te­ring­se kwam ze op be­lang­rij­ke pun­ten net te­kort. „De rust en het over­zicht wa­ren er van­daag niet. Ze bleef goed knok­ken, maar de over­tui­ging ont­brak tot 1-4 in de twee­de set. Toen kwam ze wel los. We gaan nu kij­ken wat er tech­nisch, tac­tisch en men­taal niet hele­maal goed is ge­gaan”, keek coach Rae­mon Slui­ter al­weer voor­uit.

Ber­tens heeft moei­te met be­we­gen op gras en haar zwa­re spin­bal­len ko­men ook niet zo goed door als op gra­vel of hard­court. Is dan de con­clu­sie dat ze nooit een spe­ci­a­list op gras zal wor­den? „Ab­so­luut niet. Ik zal me daar nooit bij neer­leg­gen en Ki­ki zelf ook niet”, is het vast­be­ra­den ant­woord van Slui­ter. Ber­tens kon dit gras­sei­zoen geen wed­strijd­rit­me op­doen door een kuit­bles­su­re. Dat is las­tig voor een speel­ster die van na­tu­re geen lief­heb­ber is van de las­tig te be­spe­len on­der­grond.

Ber­tens is ove­ri­gens nog niet klaar op Wimbledon. Aan de zij­de van Jean-Ju­lien Ro­jer gaat ze een gooi doen naar de ti­tel in het ge­mengd dub­bel. Wimbledon is voor het twee­tal een chi­que voor­be­rei­ding op de Olym­pi­sche Spe­len. En in het vrou­wen­dub­bel won ze haar eer­ste du­el sa­men met de Zweed­se Jo­han­na Lars­son.

Halep was dol­blij met haar spel te­gen de Ne­der­land­se. „Al­les ging goed”, ver­klaar­de de Roe­meen­se. De klei­ne Halep hoopt nog ver­der te ko­men dan twee jaar ge­le­den. Des­tijds reik­te ze tot de hal­ve eind­strijd op Wimbledon.

’Rust en over­zicht wa­ren er van­daag niet’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.