ERDOGAN ZET DICHTZAAK DOOR

Ad­vo­caat wil to­taal­ver­bod op ’schimp­ge­dicht’

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina -

Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

De Turk­se pre­si­dent Erdogan geeft zijn strijd te­gen het zo­ge­naam­de schimp­ge­dicht van de Duit­se ko­miek Jan Böhmer­mann niet op. Een Duit­se rech­ter be­paal­de mei jongst­le­den dat de­len van het ge­dicht niet meer ge­pu­bli­ceerd mo­gen wor­den, maar Er­do­gans ad­vo­caat eist nu een ver­bod op het he­le ge­dicht.

Sa­ti­ri­cus Böhmer­mann las eer­der dit jaar een ge­dicht over Erdogan voor in zijn te­le­vi­sie­pro­gram­ma, waar­in hij op­som­de wat je al­le­maal niet mag zeg­gen over be­vrien­de staats­hoof­den. De te­le­vi­sie­pre­sen­ta­tor noem­de Erdogan in het ge­dicht on­der meer een gei­ten­neu­ker die graag naar kin­der­por­no kijkt.

De Turk­se pre­si­dent was hier zo boos over, dat hij in Duits­land een rechts­zaak be­gon om het ge­dicht te la­ten ver­bie­den. De recht­bank er­ken­de dat de­len van het ge­dicht in­der­daad be­le­di­gend wa­ren, maar wil­de geen to­taal­ver­bod af­kon­di­gen, om zo de ar­tis­tie­ke vrij­heid van Böhmer­mann en de rech­ten van Erdogan in even­wicht te hou­den. Zo vond de recht­bank dat kri­tiek op de ma­nier waar­op Tur­kije met zijn Koer­di­sche min­der­heid om­gaat, toe­ge­staan.

Erdogan heeft ook nog een rechts­zaak te­gen Böhmer­mann zelf lo­pen. Be­le­di­ging van een be­vriend staats­hoofd is, net zo­als in Ne­der­land ove­ri­gens, for­meel nog steeds straf­baar. De Duit­se re­ge­ring heeft het Open­baar Mi­nis­te­rie ex­pli­ciet toe­stem­ming ge­ge­ven om Böhmer­mann te ver­vol­gen.

De re­la­tie tus­sen Duits­land en Tur­kije staat al het he­le jaar zwaar on­der druk.

FO­TO REUTERS

Erdogan blijft strij­den te­gen het Duit­se schimp­ge­dicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.