Samsom blíjft op ver­keer­de feest­je

Frie­se ach­ter­ban on­te­vre­den over koers PvdA

De Telegraaf - - Binnenland - door Wou­ter de Win­ther

SINT ANNAPAROCHIE Luis­tert de par­tij­top wel ge­noeg naar de le­den? Die vraag staat cen­traal tij­dens een ont­moe­ting van PvdA­voor­man Die­de­rik Samsom met zijn ach­ter­ban in Fries­land.

De ro­de lei­der maakt zich op voor nieu­we lijst­trek­kers­ver­kie­zin­gen, nu zijn VVD/ PvdA-co­a­li­tie te­gen de ver­wach­tin­gen in de eind­streep van maart 2017 lijkt te gaan ha­len en hij op­nieuw de par­tij wil lei­den.

De meer­der­heid van Sams­oms pu­bliek op za­ter­dag­mid­dag be­staat uit vijf­ti­gers en zes­ti­gers; men­sen die de hoog­tij­da­gen van Den Uyl en Kok nog vol­op mee­maak­ten. Eén van hen heeft zelfs een lin­nen tas­je om zijn schou­der. ’Kies PvdA – Lijst 1’, staat er­op ge­drukt.

Het lijkt een her­in­ne­ring aan ver­vlo­gen tij­den; in een op­ti­mis­ti­sche pei­ling is de PvdA de vijf­de par­tij van het land ge­wor­den. Bij Mauri­ce de Hond staan de so­ci­aal­de­mo­cra­ten ze­ven­de.

Waar­de­ring voor de be­reik­te re­sul­ta­ten van zijn ka­bi­net krijgt Samsom de­ze mid­dag niet. Niet voor het uit de cri­sis hel­pen van Ne­der­land, niet voor het door de PvdA op­ge­rek­te asiel­be­leid, niet voor de ge­for­ceer­de ni­vel­le­ring die het ka­bi­net op zijn ini­ti­a­tief door­voer­de. Nee. In Fries­land is men on­te­vre­den.

„De ou­de­ren zijn het fun­da­ment on­der de par­tij”, opent een PvdA-lid het bal. Hoe gaat Samsom dat er­ken­nen? Een an­der vindt dat se­ni­o­ren er on­der dit ka­bi­net maar be­kaaid van­af ko­men. Wat gaat de PvdA daar­aan doen? Samsom doet een po­ging. Hij ver­telt dat hij de pro­ble­men waar­mee pen­si­oen­fond­sen kam­pen niet kan weg­poet­sen. „Dat ga ik ook niet be­lo­ven.” Maar wel zegt hij dat de AOW ver­hoogd wordt met de ge­mid­del­de stij­ging van de prij­zen. Het PvdA-lid staat op: „De ge­wo­ne bur­ger snapt daar geen jo­ta van!”

Samsom re­a­geert kalm, pro­beert een glim­lach en lan­ceert voor­zich­tig een pep­talk. „Het is ons ge­lukt om Ne­der­land de bocht van ach­ter­uit­gang naar voor­uit­gang te la­ten ne­men.” Hij haalt aan hoe slecht het ging met Ne­der­land toen het ka­bi­net aan­trad en hoe het tij in­mid­dels is ge­keerd. „Iets van er­ken­ning over wat we heb­ben be­reikt mag best hoor”, pro­beert Samsom. Het blijft stil.

„Het was nog veel be­ter ge­weest als de PvdA nog gro­ter was ge­weest”, werpt een me­vrouw haar lei­der voor, de man die de PvdA in 2012 uit het moe­ras wist te trek­ken. „We moe­ten niet uit­leg­gen dat dit zo’n ge­wel­dig ka­bi­net was, maar meer voor­uit­kij­ken naar vol­gend ka­bi­net.”

Samsom noemt het een ’in­te­res­sant ge­dach­te-ex­pe­ri­ment’, maar wat voor­al op­valt is dat er dui­de­lijk een die­pe kloof gaapt tus­sen zijn Frie­se ach­ter­ban en de koers van de par­tij­top waar­van hij deel uit­maakt. Niet voor niets klinkt de roep om een ver­de­re ver­rui­ming van het kin­der­par­don het luidst van­uit Fries­land.

In Sint Annaparochie is de zuur­graad hoog. De vraag dringt zich op of een lijst­trek­ker als Lo­de­wijk As­scher of Ah­med Abou­ta­leb een ge­mak­ke­lij­ker mid­dag zou heb­ben ge­had. Hier is en blijft men on­te­vre­den.

De uit­smij­ter komt van een wat jon­ger PvdA-lid, dat vindt dat zijn par­tij nooit meer in een ka­bi­net moet stap­pen om de pijn te ver­zach­ten, maar al­leen maar als er ’voor­uit­gang’ kan wor­den ge­boekt. De ka­bi­nets­deel­na­me van de af­ge­lo­pen ja­ren was vol­gens hem een gro­te mis­luk­king.

Dan vindt Samsom het wel­le­tjes. Ge­krenk­te emo­tie, die een uur ver­bor­gen bleef, keert te­rug in zijn stem. Hij vindt dat de PvdA zich­zelf júíst moet uit­no­di­gen op het ’ver­keer­de feest­je’, zo­dat voor de ach­ter­ban ge­knokt kan wor­den als die in de ver­druk­king komt. „Ik zal nooit een par­tij lei­den die als het moei­lijk wordt, kiest voor de op­po­si­tie. Dan huurt u maar een an­der.”

PvdA’ers kun­nen zich tot 24 ok­to­ber mel­den voor het lijst­trek­ker­schap.

’De ge­wo­ne bur­ger snapt er niets van!’

FO­TO HO­GE NOORDEN

De pep­talk van Die­de­rik Sam­son slaat in Fries­land be­slist niet aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.