Dienstplicht

De Telegraaf - - Binnenland -

Be­roeps­mi­li­tai­ren kra­ken het plan van CDA-lei­der Sy­brand Bu­ma om de dienstplicht weer in te voe­ren. Vol­gens de chris­ten­de­mo­cra­ten moet de­ze als wa­pen wor­den in­ge­zet te­gen de in­di­vi­du­a­li­se­ring van on­ze maat­schap­pij, die in de ogen van Bu­ma is door­ge­scho­ten. Hij wijst daar­bij naar jeug­di­ge rad­draai­ers, die wat hem be­treft als eer­ste voor mi­li­tai­re dienst in aan­mer­king ko­men.

De mi­li­tai­re vak­bond VBM wijst er­op dat het le­ger geen jeugd­zorg­in­stel­ling is. Ook stelt voor­zit­ter Jean De­bie dat be­roeps­mi­li­tai­ren ge­mo­ti­veer­der zijn en her­in­voe­ring mil­jar­den eu­ro’s kost. Die te­gen­wer­pin­gen snij­den hout. Ons be­roeps­le­ger heeft zijn waar­de ruim­schoots be­we­zen.

Toch is de ge­dach­te van het CDA niet zo gek. De par­tij heeft door de ja­ren heen meer­de­re va­ri­an­ten ge­op­perd. Bu­ma gooi­de twee jaar ge­le­den nog een bal­le­tje op voor een maat­schap­pe­lij­ke dienstplicht. Jon­ge­ren zou­den dan bij­voor­beeld zes maan­den in de zorg moe­ten hel­pen.

Een va­ri­ant op een dienstplicht, waar­bij jon­ge­ren zich een be­paal­de pe­ri­o­de in dienst stel­len van de sa­men­le­ving, zou in een ko­men­de for­ma­tie se­ri­eus moe­ten wor­den on­der­zocht. Zo’n pe­ri­o­de brengt dis­ci­pli­ne en ver­ant­woor­de­lijk­heids­be­sef bij. Na­tuur­lijk is het een il­lu­sie om te den­ken dat er dan geen pro­bleem­jeugd meer zal zijn. Toch kan een vorm van dienstplicht voor jon­ge­ren een zet in de goe­de rich­ting zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.