Op vi­si­te bij Oop­j­en

Lan­ge rij­en voor gra­tis blik op Rem­brandt-echt­paar

De Telegraaf - - Binnenland - door Jel­mer Geerds en Mar­co Weij­ers

Wat zul­len Mar­ten Sool­mans en Oop­j­en Cop­pit heb­ben ge­dacht als ze wis­ten dat voor hun door Rem­brandt ge­schil­der­de por­tret­ten uit 1634 liefst 160 mil­joen eu­ro is be­taald en dui­zen­den nieuws­gie­ri­gen uren­lang in de rij staan?

Met een lan­ge blau­we lo­per, gra­tis kof­fie en een spe­ci­a­le Mar­ten & Oop­j­en­krant ver­wel­kom­de het Rijks­mu­se­um gis­te­ren 12.500 be­zoe­kers, die voor de ge­le­gen­heid gra­tis naar bin­nen moch­ten om zich te ver­ga­pen aan het twee­luik dat Frank­rijk en Ne­der­land elk voor de helft aan­schaf­ten. Toen schei­dend mu­se­um­di­rec­teur Wim Pij­bes en mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker om klok­slag ne­gen uur de hek­ken open­den, ston­den er al ruim twee­dui­zend wach­ten­den.

De he­le dag bleef het fors druk­ker dan op een nor­ma­le za­ter­dag, meld­de een woord­voer­ster van het mu­se­um. ,,Op­val­lend was dat in de Nacht­wacht­zaal toch echt de aan­dacht uit­ging naar de nieu­we schil­de­rij­en en niet naar het doek waar­aan die ruim­te z’n naam ont­leend. Ter­wijl de be­zoe­kers daar­voor toch mee­stal staan te drin­gen.”

On­der hen Ma­rio de Vries, die de top­stuk­ken be­won­der­de: „De de­tails zijn ge­wel­dig, als je heen en weer loopt tus­sen de stuk­ken is het net of de ogen je vol­gen.” Sa­bi­ne Bak­ker is ook ly­risch : „Mijn vriend en ik wil­den so­wie­so de­ze zo­mer naar het Rijks, dat de toe­gang nu gra­tis was gaf een mooie aan­lei­ding. Of de schil­de­rij­en het be­las­ting­geld waard zijn? Kijk naar hoe­veel men­sen het trekt.”

Klaas van Har­ten is min­der over­tuigd: „Mijn vrouw en ik wil­den de wer­ken ge­woon ge­zien heb­ben. Ze zijn mooi, maar ik ben nu ook weer niet over­don­derd.”

FO­TO ANP

Nieuws­gie­ri­gen ver­dron­gen zich om de por­tret­ten van Mar­ten en Oop­j­en te zien die Rem­brandt van Rijn in 1634 schil­der­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.