Maat­re­ge­len na zie­ken in droom­ho­tel

De Telegraaf - - Binnenland - door Paul El­de­ring

Het gloed­nieu­we RIU-ho­tel Re­pu­bli­ca in Pun­ta Ca­na grijpt hard in. Dit na­dat tien­tal­len gas­ten, on­der wie Ne­der­lan­ders, wer­den ge­trof­fen door zwa­re buik­loop. Som­mi­gen moesten voor een in­fuus naar het zie­ken­huis.

Het 5-ster­ren all-in­clu­si­ve ho­tel, net een paar we­ken open, ligt in een po­pu­lair va­kan­tie­ge­bied in de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek. De­zelf­de streek waar vo­ri­ge maand nog een Ne­der­lands bruids­paar over­leed, waar­schijn­lijk na het eten van be­smet­te vis op ex­cur­sie.

Voed­sel­ver­gif­ti­ging ligt vol­gens reis­bu­reaus op meer exo­ti­sche va­kan­tie­be­stem­min­gen op de loer, om­dat daar hy­gi­ë­ne­re­gels wor­den over­tre­den en over­he­den het niet zo nauw ne­men met in­spec­ties. De Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek staat net als bij­voor­beeld Egyp­te niet goed be­kend. RIU is ech­ter een gro­te Spaan­se ho­tel­ke­ten, die nauw sa­men­werkt met de Duits-Brit­se reis­or­ga­ni­sa­tie TUI, ook in Ne­der­land markt­lei­der.

Vol­gens de woord­voer­ster gaat het om een ho­tel met dui­zend ka­mers. „Er zijn ge­lijk maat­re­ge­len ge­no­men, waar­on­der een hy­gi­ë­ne-on­der­zoek door ex­ter­ne ex­perts. In dit nieu­we ho­tel lo­ge­ren ruim 1500 men­sen. Dan wor­den en­ke­le tien­tal­len ziek­te­ge­val­len als nor­maal be­schouwd in het toe­ris­me. Darm­klach­ten kun­nen al­tijd op­tre­den door an­der eten, een an­der kli­maat, het drin­ken van kraan­wa­ter, kou of een vi­rus.”

Beest­jes-sa­la­de

TUI Ne­der­land be­na­drukt dat er geen ern­sti­ge zie­ken zijn ge­con­sta­teerd in dit ho­tel. Toch spre­ken Ne­der­land­se oog­ge­tui­gen van er­bar­me­lij­ke toe­stan­den met niet door­bak­ken vlees, beest­jes in de sa­la­des, een grond­wa­ter­lucht, ’vies’ per­so­neel en „dood­zie­ke toe­ris­ten”. Vol­gens TUI-ma­na­ger Pe­tra Kok zijn er in RIU Re­pu­bli­ca, dat met Sen­si­mar Ba­va­ro één ge­heel vormt, ’sa­ni­ti­zers’ ge­plaatst bij toi­let­ten en res­tau­rants om han­den te ont­smet­ten, is het chloor­ge­hal­te in de zwem­ba­den ver­be­terd en wor­den ka­mers na het uit­chec­ken ex­tra ge­des­in­fec­teerd. „Al­le werk­pro­ces­sen zijn on­der de loep ge­no­men en zo no­dig aan­ge­past.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.