VAK­BOND IS TE­GEN

De Telegraaf - - Binnenland -

Vol­gens An­ne­ma­rie Snels, voor­zit­ter van de Al­ge­me­ne Fe­de­ra­tie van Mi­li­tair Per­so­neel (AFMP), is het her­in­voe­ren van de dienstplicht een slecht plan. „Bu­ma vindt dat het ver­bin­den­de ele­ment in de maat­schap­pij ont­breekt, en dat De­fen­sie een op­voed­kun­di­ge taak zou moe­ten ver­vul­len. Maar ze­ker in de hui­di­ge tijd van ter­ro­ris­ti­sche drei­ging moet zo’n taak niet wor­den ge­legd bij een toch al over­be­las­te or­ga­ni­sa­tie die daar niet voor is op­ge­richt. Er loopt een aan­tal pro­jec­ten bui­ten de De­fen­sie-or­ga­ni­sa­tie waar­bij oud-mi­li­tai­ren pri­ma werk ver­rich­ten. Ook met zeer moei­lij­ke jon­ge­ren, dat is zin­vol. Maar dat is iets heel an­ders dan de dienstplicht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.