Voet­bal­dwerg geeft kleur

Niet En­ge­land, Span­je of Bel­gië, maar IJs­land en Wa­les zijn de on­be­twis­te smaak­ma­kers van het EK tot dus­ver­re. Met pas­si­o­neel spel en een harts­toch­te­lij­ke in­zet heb­ben de voet­bal­dwer­gen vrij­wel al­le neu­tra­le voet­bal­fans voor zich ge­won­nen. Hoe re­ëel is ee

De Telegraaf - - Binnenland - door Jel­mer Geerds

Tot in de vroe­ge uur­tjes duur­de het feest in Lil­le en Car­diff, waar voet­bal­fans van Wa­les met de ze­ge op Bel­gië het groot­ste suc­ces uit de na­ti­o­na­le voet­bal­his­to­rie vier­den. Ein­de­lijk stap­ten de Welsh­man uit de scha­duw van het im­mer do­mi­nan­te En­ge­land. Het lijkt een kwes­tie van tijd voor uit­blin­kers Ga­reth Ba­le en Aa­ron Ram­sey wor­den ver­eeu­wigd mid­dels een stand­beeld.

Na het ’won­der van Ni­ce’, waar IJs­land zon­der par­don En­ge­land uit het toer­nooi ke­gel­de, wacht van­avond gast­land Frank­rijk.

En hoe het du­el te­gen Frank­rijk ook zal ein­di­gen, nu al kan ge­steld wor­den dat IJs­land, sa­men met Wa­les, Noord-Ier­land en Ier­land, de on­be­twis­te smaak­ma­kers zijn van het EK. De Ie­ren schit­ter­den voor­al bui­ten het veld, met sup­por­ters die rond­om el­ke wed­strijd die ze speel­den zorg­den voor een waar groen­ge­kleurd volks­feest.

Op­mer­ke­lijk is bo­ven­dien dat in Frank­rijk het niet Cris­ti­a­no Ro­nal­do, Tho­mas Mül­ler of Way­ne Rooney is die al­le aan­dacht op­eist, maar een tot dus­ver­re on­be­ken­de Noor­dIer­se aan­val­ler, luis­te­rend naar de naam Will Grigg. De spits voet­bal­de geen mi­nuut in Frank­rijk en speelt met zijn club Wi­gan Athle­tic niet eens op het hoog­ste ni­veau in En­ge­land, maar groei­de des­on­danks uit tot een wa­re cult­held. Zo­wel in als bui­ten de sta­di­ons werd Grigg luid­keels toe­ge­zon­gen. Te­rug naar de voet­bal­dwer­gen die nog wel in het toer­nooi zit­ten. De op­val­len­de tri­omf­tocht van Wa­les en IJs­land roept de vraag op of het suc­ces wel zo on­ver­wacht is als het lijkt. Bram Meurs, oud-prof van PSV en schrij­ver van het boek Voet­balPsy­cho­lo­gie, kan de ze­ge­tocht van de voet­bal­dwer­gen wel ver­kla­ren: ,,Wa­les en IJs­land zijn niet al­leen teams waar­van de spe­lers al meer dan tien jaar sa­men­spe­len, wat voor­al op­valt is dat ze echt voet­bal­len om te win­nen. Bij En­ge­land en Bel­gië, de lan­den die ze uit­scha­kel­den, zag je na hun voor­sprong een men­ta­le ver­an­de­ring waar­in de spe­lers wer­den ver­lamd door de ge­dach­te om niet te ver­lie­zen.”

Sport- en pres­ta­tie­on­der­zoe­ker Su­zan Blij­le­vens wijst daar­bij op het zo­ge­noem­de cho­king-ef­fect: ,,Cho­king is het fe­no­meen waar­bij spor­ters slech­ter pres­te­ren in si­tu­a­ties on­der druk. Het zorgt er­voor dat je met je aan­dacht gaat naar din­gen die je nor­maal au­to­ma­tisch goed doet. Hier­door wor­den au­to­ma­ti­sche pro­ces­sen ont­re­geld. On­der­zoe­kers stel­len dat bij­voor­beeld lan­den die eer­der suc­ces heb­ben ge­had en dus de favoriet zijn in een wed­strijd on­der zwaar­de­re druk lig­gen. Daar­door lijkt de­ze par­tij ge­voe­li­ger voor cho­king.”

Dat mil­joe­nen voet­bal­fans in­mid­dels IJs­land en Wa­les in hun hart heb­ben ge­slo­ten, vindt zij ook niet gek: ,,We­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek leert dat de neu­tra­le fans vaak ge­neigd zijn om de un­der­dog te steu­nen”, stelt Blij­le­vens. ,,En de in­ten­se wij­ze waar­op de spe­lers van Wa­les en IJs­land het suc­ces vie­ren, komt ook door­dat hun volk re­la­tief be­schei­den is. Ze voe­len daar­door ster­ker dan in gro­te lan­den wat over­win­ning voor hun fans be­te­kent”, vult Meurs aan.

Maar rest de vraag: krij­gen we ook echt een fi­na­le tus­sen IJs­land en Wa­les? Voet­bal­psy­cho­loog Meurs grijnst: ,,Las­tig om te zeg­gen, maar feit is dat ze in een flow zit­ten. An­der­zijds: in­mid­dels ben ik wel ge­neigd te zeg­gen dat het voor­deel om te kun­nen voet­bal­len zon­der ho­ge ver­wach­tin­gen be­gint te ver­dwij­nen. Nu ze zo ver zijn ge­ko­men, zul­len ook zij de druk gaan voe­len.”

’Ie­der­een steunt de un­der­dog’

FO­TO HOLLANDSE HOOG­TE

Fans uit Wa­les dos­sen zich prach­tig uit om hun elf­tal te steu­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.