’IS zit niet ach­ter gij­ze­ling’

Bang­la­desh ver­moedt be­trok­ken­heid lo­ka­le ter­reur­groe­pen

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

Isla­mi­ti­sche Staat zit niet ach­ter de gij­ze­ling in een res­tau­rant in de di­plo­ma­tie­ke wijk van de Ben­gaal­se hoofd­stad Dha­ka. Althans, dat be­we­ren de au­to­ri­tei­ten in Bang­la­desh. Dit on­danks het feit dat IS de aan­slag tot twee­maal toe heeft op­ge­ëist, toen die nog be­zig was en gis­te­ren, be­ge­leid door fo­to’s van de be­trok­ken ter­ro­ris­ten met vlag­gen van Isla­mi­ti­sche Staat.

De Ben­gaal­se over­heid houdt vol dat twee Ben­gaal­se groe­pen, Ansar-al-Islam en Ja­maat-ul-Mu­ja­hi­d­een, ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de­ze en an­de­re aan­sla­gen in het Azi­a­ti­sche land. Bang­la­desh wordt al ze­ker an­der­half jaar ge­plaagd door moor­den op niet-mos­lims, athe­ïs­ten en se­cu­lie­re ac­ti­vis­ten. De gij­ze­lings­ac­tie was de eer­ste groot­scheep­se aan­slag van de mos­lim­ex­tre­mis­ten.

Pre­mier Sheikh Ha­si­na twij­fel­de open­lijk aan het ge­loof van de ter­ro­ris­ten: „Wat voor mos­lims zijn de­ze men­sen? Ze heb­ben geen en­ke­le re­li­gie. Islam is een re­li­gie van vre­de. Stop met het moor­den in naam van re­li­gie.” De pre­mier heeft twee da­gen na­ti­o­na­le rouw af­ge­kon­digd.

Het stand­punt van de re­ge­ring wordt ge­deeld door ter­ro­ris­me­des­kun­di­gen. Zo zegt Mi­chael Ku­gel­man van de Ame­ri­kaan­se denk­tank The Wil­son Cen­tre te­gen pers­bu­reau Reuters: „Het komt er­op neer dat er in Bang­la­desh vol­doen­de plaat­se­lij­ke mi­li­tan­ten en ra­di­ca­len zijn, die met lief­de aan­sla­gen ple­gen in naam van Isla­mi­ti­sche Staat.

Voor de slacht­of­fers maakt het niets meer uit. Ze­ker twin­tig - met na­me bui­ten­land­se - be­zoe­kers van het res­tau­rant heb­ben de gij­ze­ling niet over­leefd. Ze wer­den ver­moord met be­hulp van kap­mes­sen als ze de Ko­ran niet kon­den re­ci­te­ren, zo mel­den Ben­gaal­se be­zoe­kers van het res­tau­rant die de aan­slag heb­ben over­leefd.

De slacht­of­fers zijn veel­al Ita­li­a­nen en Ja­pan­ners die in de kle­ding­in­du­strie of voor NGO’s werk­zaam wa­ren. Ook zijn er twee Ame­ri­kaan­se stu­den­ten van de Emo­ry Uni­ver­si­teit in At­lan­ta on­der de do­den. Der­tien bui­ten­land­se gij­ze­laars kon­den wor­den ge­red. Ze­ker twee Ben­gaal­se agen­ten zijn tij­dens de gij­ze­ling ge­dood en on­ge­veer der­tig raak­ten ge­wond.

’Wat voor mos­lims zijn de­ze men­sen?’

FO­TO AP

Pant­ser­wa­gens van de Ben­gaal­se strijd­krach­ten ke­ren te­rug naar de ka­zer­ne na een eind te heb­ben ge­maakt aan de gij­ze­lings­ac­tie. Een van de ter­ro­ris­ten die vol­gens IS bij de gij­ze­ling be­trok­ken was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.