De­mon­stra­tie te­gen Brexit

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

Dui­zen­den Brit­ten zijn gis­te­ren de straat op­ge­gaan, om te de­mon­stre­ren te­gen het re­sul­taat van het re­fe­ren­dum over het Brit­se lid­maat­schap van de Eu­ro­pe­se Unie. De deel­ne­mers aan de ’Mars voor Eu­ro­pa’ in het cen­trum van Lon­den wil­den hun on­vre­de ui­ten over de drei­gen­de Brexit.

De de­mon­stran­ten scan­deer­den leu­zen als ’Wat wil­len we? In de EU blij­ven!’. Som­mi­gen van hen be­sef­ten dat ze mo­ge­lijk hun zin niet gaan krij­gen. Zo zei een de­mon­strant: „Ik neem deel aan de­ze mars om stem te ge­ven aan mijn on­te­vre­den­heid. Ik ac­cep­teer het re­sul­taat van het re­fe­ren­dum, maar dit is om te la­ten zien dat we het niet stil­le­tjes ac­cep­te­ren.”

An­de­re de­mon­stran­ten hoop­ten dat de mars zal lei­den tot een nieuw re­fe­ren­dum. „De eer­ste cam­pag­ne was ge­ba­seerd op leu­gens en de winst voor het Brexit­kamp was zo krap, dat het geen eer­lijk re­sul­taat was.”

Schat­tin­gen van het aan­tal deel­ne­mers aan de mars lo­pen uit­een van 20.000 tot 40.000 men­sen.

Ook ko­nin­gin Eli­za­beth leek zich gis­te­ren in de dis­cus­sie te men­gen tij­dens een be­zoek aan het Schot­se par­le­ment. De vor­stin be­noem­de de Brexit wel­is­waar niet ex­pli­ciet, maar leek daar wel op te doe­len tij­dens een plei­dooi voor rust en kalm­te.

„We le­ven en wer­ken in een we­reld die steeds com­plexer en veel­ei­sen­der is, waar­in ge­beur­te­nis­sen el­kaar in een hoog tem­po op­vol­gen, en waar­in het steeds moei­lij­ker is om kalm en ge­re­ser­veerd te blij­ven”, zei de Ko­nin­gin. „Een ken­merk van lei­der­schap is om in zo’n snel be­we­gen­de we­reld vol­doen­de ruim­te te hou­den voor rus­ti­ge over­we­ging en re­flec­tie.”

FO­TO REUTERS

De Mars voor Eu­ro­pa ein­dig­de op Par­li­a­ment Squa­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.