FBI on­der­vraagt Hil­la­ry Clin­ton

De Telegraaf - - Buitenland -

Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

De FBI heeft de De­mo­cra­ti­sche pre­si­dents­kan­di­daat Hil­la­ry Clin­ton gis­te­ren dri­een­half uur on­der­vraagd over haar ge­bruik van een pri­vé e-mail­ser­ver, toen ze mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken was.

Clin­ton was vol­gens een woord­voer­der ’blij’ dat ze haar kant van het ver­haal heeft kun­nen ver­tel­len. ’Uit res­pect voor het on­der­zoeks­pro­ces’ wil­de de De­mo­cra­ti­sche pre­si­dents­kan­di­daat niet meer zeg­gen over de on­der­vra­ging.

Het ge­bruik van pri­vé email en haar ei­gen ser­ver als mi­nis­ter is in strijd met de re­gels. Het ri­si­co op een hack was hier­door aan­mer­ke­lijk. Bo­ven­dien was po­li­tiek toe­zicht hier­door on­mo­ge­lijk. For­meel is het straf­baar en daar­om doet het OM on­der­zoek.

Mi­nis­ter van Jus­ti­tie Lo­ret­ta Lynch kwam af­ge­lo­pen vrij­dag on­der vuur te lig­gen, om­dat ze eer­der in de week Clin­tons echt­ge­noot Bill had ont­moet. Zo­wel de of­fi­cier van jus­ti­tie als de oud-pre­si­dent be­we­ren dat ze de zaak niet heb­ben be­spro­ken, maar de ont­moe­ting leid­de des­on­danks tot fel­le kri­tiek. Lynch heeft be­loofd dat ze zich niet met de zaak zal be­moei­en.

FO­TO AP

E-mail­ga­te kan een pro­bleem wor­den voor Clin­tons cam­pag­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.