Li­be­ria

De Telegraaf - - Buitenland -

De ge­schie­de­nis van Li­be­ria is uit­zon­der­lijk. Het Afri­kaan­se land is al in de eer­ste helft van de 19e eeuw ge­sticht door ex­sla­ven, die daar­bij hulp kre­gen van de VS. De Ame­ri­kaan­se hulp was wei­nig al­tru­ïs­tisch: vrije zwar­ten zou­den nooit iets kun­nen bij­dra­gen aan de maat­schap­pij, was de ge­dach­te, dus kon je hen maar be­ter te­rug naar Afri­ka ver­sche­pen. Daar­naast wa­ren veel sla­ven­hou­ders bang dat ex-sla­ven hun nog niet ge­ë­man­ci­peer­de broe­ders zou­den op­zwe­pen tot op­stan­den.

De spe­ci­aal voor dit doel op­ge­rich­te Ame­ri­can Co­lo­ni­za­ti­on So­ci­e­ty be­gon land in West Afri­ka op te ko­pen en in 1847 kon Li­be­ria zich­zelf on­af­han­ke­lijk ver­kla­ren. De vol­gen­de 130 jaar zwaai­den de zwar­te ko­lo­nis­ten de scep­ter, ook over de au­toch­to­ne be­vol­king. Die kwam af en toe in op­stand, maar de ’Ame­ri­co-Li­be­ri­a­nen’, zo­als de heer­sen­de eli­te zich­zelf noem­de, wis­ten de oor­spron­ke­lij­ke Li­be­ri­a­nen goed on­der de duim te hou­den, op­nieuw met hulp van de VS.

Tot 1980, toen de au­toch­to­ne Li­be­ri­aan Sa­mu­el Doe door mid­del van een coup aan de macht kwam. Met die machts­over­na­me be­gon een or­gie van ge­weld, die zelfs voor Afri­kaan­se be­grip­pen bij­zon­der bloe­de­rig was.

Doe werd in 1990 af­ge­zet en op­ge­volgd door Char­les Tay­lor, een rück­sicht­lo­se dic­ta­tor die niet al­leen in Li­be­ria maar ook in buur­land Sier­ra Le­o­ne ramp­spoed en el­len­de ver­oor­zaak­te. Tay­lor re­geer­de met ij­ze­ren hand en wist de eer­ste bur­ger­oor­log te win­nen én de ver­kie­zin­gen in 1997, niet op ge­heel de­mo­cra­ti­sche wij­ze.

Een twee­de bur­ger­oor­log be­gon vrij­wel di­rect, maar dit keer kwam Tay­lor niet als over­win­naar uit de strijd. On­der druk van re­bel­len, een mach­ti­ge vrou­wen­be­we­ging en de Ver­e­nig­de Na­ties moest hij in 2003 de hand­doek in de ring gooi­en. In­mid­dels zit Tay­lor in een En­gel­se cel.

Sinds 2003 be­waak­ten blauw­hel­men van de VN de vre­de in Li­be­ria. Af­ge­lo­pen don­der­dag droe­gen ze hun man­daat over aan pre­si­dent El­len Jo­hn­son Sir­leaf. Daar­mee is een nieuw hoofd­stuk van de Li­be­ri­aan­se ge­schie­de­nis be­gon­nen. Als de af­ge­lo­pen der­tien jaar eni­ge in­di­ca­tie zijn, wordt dit hoofd­stuk een stuk min­der bloe­de­rig.

Een kwart eeuw ramp­spoed

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.