EU als blik­sem­af­lei­der

De Telegraaf - - Dft -

Vol­gens Wil­lem Ver­meend en Rick van der Ploeg heeft de Brit­se po­li­tiek het af­ge­lo­pen de­cen­ni­um de EU af­ge­schil­derd als het mon­ster van Fran­ken­stein. De eco­no­men me­nen dat ook in an­de­re lan­den po­li­tie­ke par­tij­en Brus­sel als zon­de­bok ge­brui­ken voor het ei­gen fa­len­de be­leid. Zij vin­den dat po­li­tie­ke par­tij­en die voor­stan­der van de EU zijn, daar­mee moe­ten stop­pen. En dat een har­de aan­pak no­dig is van te­gen­stan­ders van de EU die leu­gens over Brus­sel ver­kon­di­gen en kie­zers gou­den ber­gen bui­ten de EU be­lo­ven.

Het af­ge­lo­pen de­cen­ni­um heeft de Brit­se po­li­tiek, en­thou­si­ast ge­steund door de me­dia de EU af­ge­schil­derd als het mon­ster van Fran­ken­stein. Al­les wat fout gaat in het VK is de schuld van de dic­ta­tors in Brus­sel. Steeds meer men­sen zijn dat gaan ge­lo­ven. Ook in an­de­re lan­den, waar­on­der Ne­der­land, wordt de EU als blik­sem­af­lei­der ge­bruikt voor ei­gen fa­lend be­leid. Maar het VK wordt be­schouwd als de uit­vin­der van het EU-mon­ster. Als je dan een re­fe­ren­dum houdt waar­bij bur­gers mo­gen kie­zen te­gen of voor de EU, mag je niet ver­baasd zijn over de uit­komst. Veel kie­zers in het VK heb­ben de­ze kans be­nut om het EU-mon­ster uit hun land te ver­ja­gen en an­de­ren om de ar­ro­gan­te eli­te die de EU ver­de­di­gen een pak ram­mel te ge­ven.

Jo­hn­son druipt af

Voor­al ou­de­re kie­zers bui­ten Lon­den en Schot­land lie­ten zich paai­en door de po­pu­lai­re voor­man van het Brexit-kamp, Bo­ris Jo­hn­son. Hij was hun held die van het VK weer een on­af­han­ke­lij­ke we­reld­macht zou ma­ken, zo­als vroe­ger toen naar hun idee al­les veel be­ter was. Al­le waar­schu­win­gen van in­ter­na­ti­o­na­le eco­no­mi­sche denk­tanks dat het VK bij een Brexit for­se fi­nan­ci­ë­le en eco­no­mi­sche scha­de zou op­lo­pen, deed Jo­hn­son af als bang­ma­ke­rij en de ex­perts wa­ren in zijn ogen hand­lan­gers van de EU. Af­ge­lo­pen don­der­dag maak­te Bo­ris Jo­hn­son tot ver­ras­sing van ie­der­een be­kend dat hij niet mee wil doen aan de strijd om de nieu­we pre­mier van het VK te wor­den. In de Brit­se me­dia wordt hij nu uit­ge­maakt voor ver­ra­der, laf­aard en een be­drie­ger die met leu­gens over de EU en val­se be­lof­ten kie­zers voor een Brexit heeft we­ten te win­nen.

Brexit-puin­hoop

In het VK heeft de Brexit niet al­leen tot een po­li­tie­ke cha­os bij de Con­ser­va­ti­ve Par­ty en La­bour Par­ty en een ver­scheur­de sa­men­le­ving ge­leid, maar ook tot een aan­zien­lij­ke eco­no­mi­sche scha­de en stil­stand. Hoe­wel de scha­de voor het Brit­se pond en de beur­zen ge­lei­de­lijk we­gebt, wor­den de Brit­ten nu ge­con­fron­teerd met de ech­te Brexit-puin­hoop. Van­we­ge de on­ze­ke­re po­si­tie van het VK bui­ten de EU stel­len be­drij­ven hun in­ves­te­rin­gen uit. Daar­naast zien we on­der­ne­min­gen die naar een EU-land gaan ver­hui­zen om zo te blij­ven pro­fi­te­ren van de in­ter­ne EU­markt.

Om be­drijfs­eco­no­mi­sche re­de­nen wach­ten ze het on­der­han­de­lings­re­sul­taat over een nieu­we han­dels­re­la­tie tus­sen de EU en het VK niet af. Dat kan ja­ren in be­slag ne­men, ex­perts gaan uit van ze­ker vijf jaar. Bo­ven­dien staat nu al vast dat de­ze uit­komst voor de mees­te be­drij­ven min­der voor­de­lig zal zijn. Dat is de re­den dat on­der­ne­min­gen uit an­de­re lan­den, die zich in het VK wil­den ves­ti­gen, aan­kon­di­gen daar­van af te zien en op zoek gaan naar een kan­toor in een EU-land. Daar­bij gaat het om be­drij­ven uit on­der meer Azië, de VS en Ca­na­da. De­ze ont­wik­ke­ling kost het VK ba­nen en kan tot een re­ces­sie lei­den.

Unie­ke in­ter­ne markt

Voor veel on­der­ne­min­gen in de we­reld le­vert een be­drijfs­ves­ti­ging bin­nen de EU veel voor­de­len op. Het be­lang­rijk­ste voor­deel is de zo­ge­noem­de in­tern markt met vier vrij­he­den waar­door de EU we­reld­wijd be­roemd is: een vrij ver­keer van per­so­nen, van goe­de­ren, van dien­sten en van ka­pi­taal. De­ze markt met ruim 500 mil­joen con­su­men­ten is bij al­le be­drij­ven in de we­reld po­pu­lair. Daar­door heb­ben ve­le dui­zen­den bui­ten­land­se be­drij­ven zich in de EU ge­ves­tigd en kon Lon­den uit­groei­en tot het fi­nan­ci­ë­le cen­trum van de we­reld. Ook Ne­der­land pro­fi­teert. Zon­der de­ze vrije markt zou­den we in ons land geen hoofd­kan­to­ren van mul­ti­na­ti­o­nals heb­ben ge­had en ook veel min­der bui­ten­land­se be­drij­ven die nu goed zijn voor 2 mil­joen vol­tijds­ba­nen.

Wil­ders moet bel­len

Voor­stan­ders van een Nexit, zo­als PVVlei­der Geert Wil­ders, doen dit ge­ge­ven af als EU-pro­pa­gan­da en wij­zen op lan­den als Zwit­ser­land en Noor­we­gen die vol­gens hen vol­le­dig baas zijn in ei­gen huis en bui­ten de EU het goed doen. Wil­ders moet even met het Brexit-kamp bel­len dat hem snel uit de droom zal hel­pen. De Brexi­teers ga­ven al vóór het re­fe­ren­dum aan dat ze geen Noor­se of Zwit­ser­se po­si­tie wil­len. Die po­si­tie pakt veel slech­ter uit dan het lid­maat­schap van de EU. Noor­we­gen en Zwit­ser­land heb­ben na­me­lijk hun toe­gang tot de in­ter­ne EU­markt ‘ge­kocht’ via (han­dels) ver­dra­gen. Daar­door zijn ze met han­den en voe­ten aan de EU ge­bon­den en moe­ten ze con­tri­bu­tie be­ta­len zon­der dat ze in Brus­sel mo­gen mee­pra­ten. Bo­ven­dien wordt een be­lang­rijk deel van de Noor­se en Zwit­ser­se re­gel­ge­ving ge­dic­teerd door Brus­sel. Zo mo­gen ze geen bur­gers en be­drij­ven uit EU-lan­den wei­ge­ren. Die in­per­king van hun be­leids­vrij­heid heb­ben ze ge­ac­cep­teerd, om­dat ze zon­der de toe­gang tot de in­ter­ne Eu­ro­pe­se markt veel ba­nen en wel­vaart ver­lie­zen. Dat ze goed draai­en heb­ben de­ze lan­den voor een be­lang­rijk deel aan de band met de EU te dan­ken en als Wil­ders ook hier even de te­le­foon pakt, zul­len ze dat ze­ker be­ves­ti­gen.

Hoe nu ver­der?

Po­li­tie­ke par­tij­en die voor­stan­der zijn van de EU moe­ten on­mid­del­lijk stop­pen met het de­mo­ni­se­ren van Brus­sel en ge­woon eer­lijk toe­ge­ven dat ze zelf ver­ant­woor­de­lijk zijn voor fa­lend be­leid. Als te­gen­stan­ders van de EU on­zin uit­kra­men dan moe­ten de voor­stan­ders van de EU de­ze roep­toe­ters ont­mas­ke­ren en op de fei­ten wij­zen. Daar­naast moe­ten ze snel werk ma­ken van een EU waar­bij de na­druk ligt op min­der Brus­sel en meer na­ti­o­naal (on­der meer af­schaf­fen van di­rec­to­ra­ten die zich met na­ti­o­naal be­leid be­moei­en).

Wind uit de zei­len ne­men

Zon­der de­ze her­vor­ming valt de EU uit­een. Ook in het Brexit-kamp dringt het be­sef door dat het mooie ver­ge­zicht van Bo­ris over een nieu­we Brits (eco­no­mi­sche) we­reld­macht bui­ten de EU een sprook­je is dat slecht af­loopt. Ze­ker nu de ver­tel­ler het ha­zen­pad heeft ge­ko­zen. We ne­men aan dat de nieu­we pre­mier van het VK zo ver­stan­dig zal zijn de voors en te­gens van de Brexit nog eens af te we­gen en de kie­zers daar­bij te be­trek­ken. De Eu­ro­pe­se lei­ders kun­nen daar­bij ze­ker hel­pen door snel met een her­vorm­de EU te ko­men die te­ge­moet komt aan de wen­sen van veel kie­zers bin­nen de EU-lan­den. Daar­mee ne­men ze ook de wind uit de zei­len van po­li­ti­ci die met leu­gens over de EU en sprook­jes over gou­den ber­gen kie­zers pro­be­ren te wer­ven

VK merkt ge­vol­gen Brexit al

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.