Eer­ste storm door­staan

Ti­ming beurs­gan­gen pak­te goed uit voor nieu­we­lin­gen

De Telegraaf - - Dft - door Wou­ter van Ber­gen

AM­STER­DAM • De vijf be­drij­ven die dit voor­jaar de sprong naar de Am­ster­dam­se beurs maak­ten, heb­ben het tu­mult na het re­fe­ren­dum over de Brexit goed door­staan. Dat blijkt uit het koers­ver­loop van de vijf de­bu­tan­ten.

De Am­ster­dam­se beurs was in mei en ju­ni het to­neel van de beurs­gan­gen van Sif, For­far­mers, Phi­lips Ligh­ting, Ba­sic Fit en ASR. De vijf be­drij­ven maak­ten ge­bruik van het ’ipo’-win­dow van dit voor­jaar, een pe­ri­o­de met een re­la­tief rus­tig beurs­kli­maat dat zich goed leent voor beurs­gan­gen. Het re­fe­ren­dum over de Brexit werd van te­vo­ren ge­zien als het mo­ment dat het ’win­dow’ zou slui­ten, van­we­ge de kans op gro­te on­rust op de beurs bij een over­win­ning voor het ’weg­we­zen-kamp’. Te­recht, bleek ach­ter­af.

Van de vijf nieu­we­lin­gen daal­de al­leen ASR met een ini­ti­ë­le koers­da­ling van 9,1% in de eer­ste twee han­dels­da­gen na het re­fe­ren­dum, har­der dan de AEX. Ver­ge­le­ken met an­de­re fi­nan­ci­ë­le fond­sen, deed ASR het ech­ter re­la­tief goed, ge­zien het feit dat bran­che­ge­no­ten over de eer­ste twee han­dels­da­gen na het re­fe­ren­dum een vijf­de van hun waar­de za­gen ver­dam­pen. Zo le­ver­de Del­ta Lloyd 23,5% in, ING 22,5% en werd Ae­gon 17% min­der waard. De scha­de bij ASR valt in dat licht mee met een ver­lies van 9,1% over de eer­ste da­gen na de uit­slag.

Vol­gens Bart Hor­sten, ana­list bij Kem­pen, is de ti­ming van ASR goed ge­weest. „Met de wijs­heid van ach­ter­af is dat hele­maal mak­ke­lijk pra­ten. Maar als lan­ger was ge­wacht, dan had het nog wel even ge­duurd voor­dat het sen­ti­ment weer ge­schikt zou zijn voor een beurs­gang”, zegt hij.

Dat ASR zich sterk heeft ge­hou­den ligt vol­gens Hor­sten on­der an­de­re aan het feit dat de ver­ze­ke­raar met een re­la­tief ster­ke ba­lans naar de beurs is ge­gaan. „Par­tij­en met een la­ge­re sol­va­bi­li­teit heb­ben meer tik­ken ge­had. In dit soort ge­val­len kie­zen be­leg­gers toch voor de be­drij­ven die even­tu­e­le klap­pen het best kun­nen op­van­gen.”

Van­af dins­dag her­stel­de het aan­deel ASR tot een ni­veau in de buurt van zijn in­tro­duc­tie­koers van €19,50. Af­ge­lo­pen vrij­dag sloot het be­drijf daar iets on­der op een ni­veau van €19,20.

De koer­sen van Phi­lips Ligh­ting, For­far­mers en Ba­sic Fit re­a­geer­den aan­zien­lijk min­der hef­tig met da­ling van tus­sen de 1% en 3%. Waar ban­ken en ver­ze­ke­raars last had­den van de ge­vol­gen voor ren­tes en de vo­la­ti­li­teit op fi­nan­ci­ë­le mark­ten, daal­den zij voor­al op het bre­de beurs­sen­ti­ment en zor­gen over de eco­no­mi­sche groei, zon­der dat ze di­rect ge­raakt wor­den.

Voor Ba­sic Fit heeft de Brexit zelfs hele­maal geen di­rec­te ge­vol­gen, aan­ge­zien het be­drijf voor­al in Ne­der­land en Bel­gië ope­reert, ter­wijl groei wordt ge­zocht in Frank­rijk en Span­je.

Het feit dat Ba­sic Fit niet is bloot­ge­steld, maakt het fonds ech­ter geen vlucht­ha­ven voor be­leg­gers. „Daar­voor zoe­ken be­leg­gers be­drij­ven met een lan­ger track re­cord en meer li­qui­di­teit. Bo­ven­dien keert Ba­sic Fit geen di­vi­dend uit, en dat is ook wel iets waar be­leg­gers op zoek zijn als ze een vlucht­heu­vel kie­zen”, al­dus Kem­pen-ana­list San­der van Oort.

Sif zal de ge­vol­gen waar­schijn­lijk wel voe­len. Ter­wijl veel an­de­re aan­de­len weer op­pik­ten van­af dins­dag, ein­dig­de Sif de week la­ger dan de slot­koers van maan­dag. ABN Am­ro-ana­list Thijs Ber­kel­der ver­laag­de het koers­doel voor Sif van €22 naar €15, van­we­ge on­ze­ker­heid over nieu­we Brit­se wind­par­ken op zee. Sif maakt fun­de­rin­gen voor off­sho­re­wind­mo­lens en is dus af­han­ke­lijk van over­heids­be­leid in een markt waar het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk een gro­te klant is. „Er komt een nieu­we re­ge­ring, en dat kan be­te­ke­nen dat er nieuw be­leid komt. Dat le­vert on­ze­ker­heid op en uit­stel van gro­te al­ge­me­ne in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten zo­als wind­mo­len­par­ken.”

Vol­gens Ber­kel­der ver­oor­zaakt de Brexit on­ze­ker­heid, maar is die geen re­den voor pa­niek, aan­ge­zien een nieu­we re­ge­ring ver­moe­de­lijk niet be­te­kent dat de Brit­ten hun kli­maat­doel­stel­lin­gen ver­an­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.