’Po­li­tie­ke on­ze­ker­heid groot­ste ri­si­co’

De Telegraaf - - Dft - door Johan Wie­ring

De aan­de­len­beur­zen heb­ben het ver­lies vol­gend op de Brexit-over­win­ning in­mid­dels gro­ten­deels weg­ge­werkt. Be­leg­gers ne­men daar­mee wel een groot voor­schot op mo­ge­lij­ke ex­tra in­gre­pen door cen­tra­le ban­ken, al­dus hoof­deco­noom Luc Aben (Van Lan­schot). ,,Voor­al om­dat er veel po­li­tie­ke on­ze­ker­heid is.”

Aben meldt dat Van Lan­schot de pa­niek­ver­ko­pen in de eer­ste twee beurs­da­gen na de ver­ras­sen­de uit­komst van het Brit­se re­fe­ren­dum aan­greep om aan­de­len bij te ko­pen. ,,Wij von­den de markt­re­ac­tie over­dre­ven. An­der­zijds heb­ben wij het krach­ti­ge her­stel sinds­dien aan­ge­gre­pen om po­si­ties weer iets af te bou­wen.”

De eco­noom heeft twee ver­kla­rin­gen voor het krach­ti­ge koers­her­stel sinds dins­dag. ,,Par­tij­en die op koers­da­lin­gen spe­cu­leer­den, moesten hun po­si­ties hals­over­kop slui­ten. Bo­ven­dien heb­ben be­leg­gers veel ver­trou­wen in de cen­tra­le ban­ken. De Bank of Eng­land heeft al ge­hint op een ren­te­ver­la­ging of kwan­ti­ta­tie­ve ver­rui­ming. En de ECB zou wel eens over kun­nen gaan tot een uit­brei­ding van het obli­ga­tie­op­koop­pro­gram­ma. ”

Vol­gens Aben lig­gen de ri­si­co’s voor be­leg­gers nu voor­al op het po­li­tie­ke vlak. ,,De Brexit kan voor een be­smet­ting naar an­de­re lan­den zor­gen. Zo ko­men er in sep­tem­ber ver­kie­zin­gen in Ita­lië en voor die tijd ver­moe­de­lijk al nieu­we pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in Oos­ten­rijk. Ook is het de vraag hoe po­li­ti­ci om­gaan met de ont­sta­ne si­tu­a­tie voor het VK. Voor de Eu­ro­pe­se eco­no­mie be­te­kent de Brexit wel­is­waar min­der groei, maar geen tsuna­mi.”

Om meer in­zicht te krij­gen in de ge­vol­gen van de Brexit op de eco­no­mie, kijkt Aben voor­al uit naar cij­fers over de con­su­men­ten­be­ste­din­gen. ,,Be­drij­ven zul­len waar­schijn­lijk nog iets te­rug­hou­den­der wor­den met in­ves­te­ren, maar het is nu voor­al de vraag hoe con­su­men­ten gaan re­a­ge­ren. Ko­men­de week is ui­ter­aard ook het Ame­ri­kaan­se ba­nen­rap­port be­lang­rijk. Ik re­ken op 150.000 tot 170.000 ex­tra ba­nen, na de te­leur­stel­len­de groei in mei.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.